فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۴۱ مشاوره و نظارت بر پروژه مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/ متن باز درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت فناوری اطلاعات
۴۲ نهادسازی جهت ارائه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی سیستم عامل بومی خاص کارساز برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت فناوری اطلاعات
۴۳ توسعه وردنت عمومی زبان فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۴ راهبری و پایش تولید و سفارشیسازی سیستم عامل بومی خاص کارساز (server) و نهادسازی جهت ارائه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی آن درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۵ راهبری و پایش بر پروژه‌های ترجمه درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۶ راهبری و پایش بر پروژه‌های توسعه موتور جستجوی فارسی درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۷ راهبری و پایش پروژه‌های تبدیل متن به گفتار فارسی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴۸ تدوین معماری فناوری اطلاعات کشور ( با هدف تدوین نقش و وظایف سازمان فناوری اطلاعات در طرح کلان توسعه فناوری اطلاعات ) درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات
۴۹ طراحی، پیاده‌سازی و استقرار چارچوبی برای ارائه خدماتِ به اشتراکگذاری محتوای الکترونیکی میان سازمانها، مبتنی بر استانداردهای موجود برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۰ طراحی و پیاده سازی الگوریتم‌های ترجمه ماشینی انگلیسی به فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها