فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از طریق ترکیب ویژگیها به وسیله ساختار حاشیه نرم چهارشنبه, ۲۳ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
Face Recognition Using Entropy Weighted Patch PCA Array under Variation of Lighting Conditions from a Single Sample Image per Person يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
مکان یابی مقاوم گوینده با استفاده از تکنیک جهت دهی پرتو و اعمال فیلتر نوین مبتنی بر ساختارهای پریودیک دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
تدوین چشم انداز سازمانی با رویکرد تحلیل محتوا و استخراج عبارات کلیدی (مطالعه موردی يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
یک روش جدید جهت استخراج الگوهای رگهای خونی در تصاویر شبکیه دوشنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۸۵ - ۰۳
ارائه یک چارچوب برای خزش زبانی يكشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۸۸ - ۰۳
An Efficient Hardware Implementation for H.‎264 Binary Arithmetic Encoder يكشنبه, ۱۲ مهر, ۱۳۸۸ - ۰۳
A new content based image retrieval method using contourlet transform شنبه, ۱۲ دى, ۱۳۸۸ - ۰۳
content personalization in organizations via composing a source content model with user model يكشنبه, ۲۳ شهريور, ۱۳۹۳ - ۰۴
“Creating Contents based on Inter-play Between the Ontologies of Content’s Key Segments and Problem Context” شنبه, ۲۳ آبان, ۱۳۸۸ - ۰۳

صفحه‌ها