محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
توسعه مدل‌های کسب و کار فاوا در کشور
پایش، تحلیل و ارزیابی بخش ICT
سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه
اقتصاد دیجیتال و کسب وکار فضای مجازی
تنظیم ‌مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات