بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
31 تهیه طرح تجاری(business plan) توسعه شبکه ملی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
32 تدوین برنامه اجرایی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در برنامه پنجم توسعه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
33 تعیین چارچوب ورود اپراتورهای جدید ICT از حیث برنامه ریزی توسعه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
34 تعیین بهینه مقادیر شاخص‌های پستی بر مبنای برآوردهای آینده پژوهی با رویکرد تامین رضایت مشتریان درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت برنامه ریزی و ارتباطات (دفتر توسعه پست)
35 تدوین ضوابط، الزامات و قوانین لازم به منظور توسعه شبکه‌های ارتباطی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
36 تدوین ضوابط و مقررات اتصال متقابل بین اپراتورهای مخابراتی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
37 تدوین طرح جامع شماره‌گذاری ملی و آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
38 ارائه راهکارهای افزایش سهم ICT در رشد اقتصادی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
39 تدوین مدل ارزیابی برای سرویس‌های پستی بر مبنای شاخص‌های موجود درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) دفتر توسعه پست
40 الحاقیه تدوین نظام جامع پست کشور و ارائه سند راهبردی و برنامه توسعه اجرایی مرتبط برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت پست

صفحه‌ها