بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
21 آمایش اقتصادی کشور از حیث توسعه سرویسها و زیرساختهای ict(4 استان نمونه) برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
22 ارائه مدل سیستمی قیمت گذاری خدمات اینترنت پرسرعت برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
23 تدوین سند اجرایی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
24 تدوین نظام بسته‌های اجرایی فاوا دستگاه‌ها در برنامه پنجم توسعه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت فناوری اطلاعات
25 تهیه و انتشار شاخص‌های فنی و اقتصادی ICT برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات
26 تدوین نظام جامع حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بمنظور اولویت‌بندی قوانین مورد نیاز برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
27 تعیین ضوابط و شرایط اتصال‌متقابل با شبکه ملی اطلاعات برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
28 ارائه راهکارهای مقرراتی تضمین تداوم خدمات الزامی ICT (USO) برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
29 تدوین دستورالعمل ضوابط و مقررات بکارگیری نرم افزارهای تحت حمایت مرکز تحقیقات مخابرات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
30 پایش و راهبری پروژه پایلوت پژوهشی شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه محتوی و طرح تجاری درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها