بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
11 تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات
12 چارچوب پیشنهادی جهت بسترسازی حقوقی فاوا درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات
13 ارتقای قابلیت‌های نرم افزاری پست لجستیک و تدوین RFP مالی مربوطه با نگرش طرح توسعه برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت پست
14 بهبود ساختار سازمانی نظام منابع انسانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شورای معاونان وزارت
15 تهیه و تدوین استاندارهای خدمات پستی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
16 بازنگری و تدوین اسناد راهبردی و طرح کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
17 ساز و کار ایجاد تعادل سرمایه گذاری در بخش ICT (ارائه سیاستها و راهکارها) برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ICT
18 تدوین سند جذب سرمایه گذاری و گسترش فضای کسب و کار دیجیتال و اشتغال در شبکه ملی برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
19 مشاوره جهت عملیاتی سازی طرح تجاری FTTX و استخراج شرایط پروانه مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
20 تهیه بسته حمایت از تولید داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات( سیاست‌ها، راهکارها، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تسهیلات و نظام ارجاع کار) برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها