فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۵۱ طراحی نظام فنی و اجرایی مناسب بمنظور صدور خدمات فنی و مهندسی مخابرات به کشورهای منطقه و جهان برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
۵۲ تهیه طرح اجرایی برای شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور ایفای نقش ایران به عنوان کانون ارتباطی (هاب) منطقه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
۵۳ تدوین طرح تجاری ارائه خدمات پست لجستیک و اجرای پایلوت برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت پست
۵۴ تهیه و تدوین سند مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
۵۵ مطالعه و بررسی نظام‌های رقابتی در حوزه IT و تهیه RFP مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۵۶ امکان سنجی بکارگیری سیستم‌های شناسایی رادیویی RFID برای یک سرویس پستی و ارائه طرح پایلوت برای یک مسیر مشخص درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت پست
۵۷ ارائه روش استخراج شاخص‌های آمادگی الکترونیکی و تهیه دستورالعمل تعیین رتبه کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
۵۸ طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش زمان سیر مرسولات پستی. درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت پست
۵۹ تدوین دکترای مدیریت تکنولوژی ICT برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
۶۰ تدوین ضوابط اپراتور(های) غیر دولتی پست برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

صفحه‌ها