فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱ تدوین نقشه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر بخش ICT درون‌سپاری
۲ شناسایی حوزه ها و الزامات جدید تنظیم و مقررات در اقتصاد دیجیتال و نحوه اثر آن ها درون‌سپاری
۳ شناسایی زیست بوم کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی برون‌سپاری
۴ زمینه یابی استفاده از VPN و ذهنیت سنجی اعتماد به پیمان رسان های داخلی و خارجی در ایران برون‌سپاری
۵ پايش، راهبري و مديريت پروژه راه اندازي كريدور فاوا درون‌سپاری
۶ مطالعه ابعاد و الزامات سياست گذاري توسعه فناوري كوانتوم در حوزه ي فاوا درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۷ تدوین سند تحول دیجیتال برون‌سپاری
۸ سند راهبردي توسعه فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برون‌سپاری
۹ ارايه برنامه راهبري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي برنامه ششم توسعه درون‌سپاری
۱۰ مطالعة ابعاد و الزامات سياست گذاري فناوري زنجيرة بلوكي درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

صفحه‌ها