فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱ تدوین نقشه راه زنجیره بلوکی با تمرکز بر بخش ICT درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲ شناسایی حوزه ها و الزامات جدید تنظیم و مقررات در اقتصاد دیجیتال و نحوه اثر آن ها درون‌سپاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
۳ شناسایی زیست بوم کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی برون‌سپاری
۴ بررسي فناوري هاي حوزه فاوا از بعد آسيب پذيري و قوانين مقررات مورد نياز آن و ارائه راهكار امن سازي درون‌سپاری
۵ زمینه یابی استفاده از VPN و ذهنیت سنجی اعتماد به پیمان رسان های داخلی و خارجی در ایران برون‌سپاری
۶ پايش، راهبري و مديريت پروژه راه اندازي كريدور فاوا درون‌سپاری
۷ مطالعه ابعاد و الزامات سياست گذاري توسعه فناوري كوانتوم در حوزه ي فاوا درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۸ تدوین سند ملی تحول دیجیتال برون‌سپاری
۹ سند راهبردي توسعه فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برون‌سپاری
۱۰ ارايه برنامه راهبري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي برنامه ششم توسعه درون‌سپاری

صفحه‌ها