فهرست مقالات

شما اینجا هستید

عنوان تاریخ انتشار
ارائه راهکارهای موثر برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی توسط دانشگاه‌ علمی کاربردی: مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ تهران سه شنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۰
مناسب ترین رویکرد نوآوری در اینترنت اشیاء سه شنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۰
A New Approach to Investigate the Performance of Insurance Branches in Iran Using Best-Worst Method and Fuzzy Inference System چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۰
Investigating the Effect of Business Intelligence on Business Value Creation چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ - ۱۲
ارزیابی ارزش پول پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در حوزه خدمات دولت الکترونیکی چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۰
روش های تامین مالی پروژه های خدمات دولت الکترونیکی چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۰
بررسی انواع مدل های مشارکت و پیشنهاد مدل مناسب برای خدمات الکترونیکی چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۰
نحوه استقرار دريافت تعرفه و كارمزد ويا رايگان بودن خدمات الكترونيكي در نظام حقوقي كشور سه شنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۰
اثر بهره گيري از قابليت هاي فضاي مجازي در تحقق توسعه پايدار شهري ايران (رويكرد استاني) سه شنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۰
Creating Contents based on Inter-play Between the Ontologies of Content’s Key Segments and Problem Context دوشنبه, ۱۱ آبان, ۱۳۸۸ - ۰۳

صفحه‌ها