محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
پژوهش و ایجاد پایلوت جهت تجزیه وتحلیل مسائل شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ بسته ای و IP و نسل جدید
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات رادیویی (ثابت و سیار)
تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری ارتباطات
تاسیس و تجهیز آزمایشگاه‌های فناوری ارتباطات
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های در مرحله گذر و نسل جدید
سیستم‌ها و زیرسیستم‌های نوری
مشاوره، آینده‌پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه ارتباطات نوری
سیستمها و زیر سیستمهای نوری

صفحه‌ها