بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان
تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری ارتباطات
تاسیس و تجهیز آزمایشگاه های فناوری ارتباطات
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های در مرحله گذر و نسل جدید
پژوهش و ایجاد پایلوت جهت تجزیه وتحلیل مسائل شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی اجزاء شبکه‌های ارتباطی
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ بسته ای و IP و نسل جدید
بومی‌سازی، طراحی و پیاده سازی در حوزه ارتباطات رادیویی (ثابت و سیار)
مشاوره،آینده پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای
مشاوره، آینده پژوهی و ارائه راهبرد در حوزه شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ بستهای و IP
شبکه‏‌های بدون سیم باند وسیع

صفحه‌ها