حسابرسي فناوري اطلاعات (IT Audit)

شما اینجا هستید

حسابرسي فناوري اطلاعات بررسي سيستمهاي فناوري اطلاعات براي كسب اطمينان يا شناسايي تناقضات در اصول قانوني، كارايي و بهره­ وري سيستمهاي فناوري اطلاعات و كنترلهاي مربوطه مي­ باشد و شامل فرايند برنامه ­ريزي، اجرا و گزارش­دهي است. حسابرسي فناوري اطلاعات يك اصطلاح كلي است كه مي­تواند حسابرسي مالي و يا عملكردي و يا سيستمهاي فناوري اطلاعات سازمان را شامل شود و اين بستگي به اهداف حسابرسي دارد. بدين­ ترتيب حسابرسي فناوري اطلاعات شامل فرايند جمع ­آوري و تحليل شواهد در محيط فناوري اطلاعات به منظور تحقق اهداف حسابرسي و انجام كنترلهاي مربوطه خواهد بود. كنترلها، تركيبي از روشها، سياستها و رويه ­هايي هستند كه حفاظت از دارايي هاي سازمان، دقت و قابليت اعتماد ركوردها و پايبندي عملياتي به استانداردهاي مديريتي را تضمين مي­نمايند و در فضاي فناوري اطلاعات به دو گروه كنترلهاي عمومي و كنترلهاي برنامه­ هاي كاربردي تقسيم مي­شوند.

در اين كارگاه آموزشي مفاهيم حسابرسي فناوري اطلاعات، نحوه برنامه­ ریزی برای انجام کنترلهای فناوری اطلاعات در سازمان، تدوين اهداف و محدوه حسابرسي، كنترلهاي عمومي و كنترلهاي برنامه ­هاي كاربردي بررسي خواهد شد و به صورت نمونه ماتريس حسابرسي براي برخي كنترلها تشريح خواهد شد.  

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: