زیر ساخت های اینترنت اشیا و تکنولوژی های ترکیبی

شما اینجا هستید

در این سخنرانی اینترنت اشیا از دیدگاه ساختار شبکه ای مورد بررسی قرار می گیرد. در ساختار شبکه ای اینترنت اشیا ما با مفاهیم جدیدی روبرو هستیم که در حال حاضر به عنوان پایه های علم شبکه در دنیا شناخته شده و سرمایه گذاری بسیار زیادی بر روی آنها در حال انجام است. تکنولوژی های ترکیبی زیر، همراه با زیر ساخت اینترنت اشیا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  ۱-     Cloud۲-     Fog۳-     Edge۴-     Blockchain۵-     SDN۶- 5G

 در این ارایه زیر ساخت اینترنت اشیا و ترکیب آن با تکنولوژی های فوق  مورد توجه قرار گرفته و همچنین نتیجه نهایی ترکیب این تکنیک ها با زیر ساخت اینترنت اشیا در جهت پویا سازی مدل های پیشنهادی و نحوه پیاده سازی آنها در زیر ساخت موجود مثل شبکه موبایلی بررسی می شود.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰
ارائه دهنده: 
مکان: