سمینارنظام‌‌های نوآوری و نقش سازمان‌‌های پژوهش و فناوری: ارائه چارچوب توسعه مركز نوآوری پژوهشگاه ICT

شما اینجا هستید

در نیم قرن اخیر نوآوری به ­عنوان موضوعی پر رنگ در مباحث توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. نوآوری خلق ارزش از دانش است كه می­تواند به معنای ارائه كالا یا خدمت جدید به بازار، كشف راه­‌های جدید، تولید محصولات یا سازمان­دهی تولید و یا توسعه یك بازار باشد. با نگاهی به چالش­‌های موجود در بخش پژوهش و فناوری کشور، مرور تجربیات سایر کشور‌های توسعه­یافته یا نوظهور و نیز ادبیات علمی این حوزه می­توان نتیجه گرفت که اغلب این چالش­ها از طریق تقویت نظام ملی نوآوری قابل حل هستند.

یكی از اهداف كلیدی توسعه نظام نوآوری، ارائه تصویری از مجموعه مناسبات جاری میان بازیگران موثر در جریان علم و فناوری بوده است. دولتها، بنگاه‌های اقتصادی و مراكز پژوهشی از جمله بازیگران نظام نوآوری محسوب می­شوند. در این میان سازمان‌های پژوهش و فناوری از اركان و بازیگران اصلی نظام نوآوری و توسعه اقتصادی هستند. مطالعه كشور‌های توسعه­یافته نشان می­دهد كه اینگونه موسسات نه تنها تحقق برخی از كاركرد‌های اصلی نظام نوآوری را بر عهده دارند بلكه قادرند مستقیم یا غیرمستقیم، سایر بازیگران این نظام را نیز در مسیر تحقق كاركرد‌های دارای اولویت نظام یاری كنند. در این برنامه آموزشی، پس از بررسی مفاهیم و رویكرد‌های نظام نوآوری و تبیین نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری، به بررسی چارچوب توسعه مركز نوآوری پژوهشگاه به عنوان یك سازمان پژوهش و فناوری پرداخته خواهد شد.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰