دوازدهمین جلسه هم اندیشی ۵G

شما اینجا هستید

موضوع: جمع بندی مبحث طیف، بررسی پیش ران‌ها و عدم قطعیت‌ها
هدف: ملاحظات طیف در شبکه‌‌های موبایل، شناسایی پیشران‌ها و عدم قطعیت‌ها

حاضرین جلسه: محمد موحدیان، مهدی معظمی پیرو، قاسمعلی خلیلی، اسلامی، زینب وحیدپور، سید ایمان اقوامی، پدرام ملکی، مهدی روحانی نژاد، فرهاد توکل همدانی، صباغ، عابدی فر، فردوسیان، دهقان، ابوالقاسمی، نوری، موذنی، علیرضا ضمیریان، شهرام نیری

ردیف فایل تصویری مستندات 
۱ Segment1.mp4 Segment2.mp4 f12.pdf
Segment3.mp4 Segment4.mp4
Segment5.mp4

 

نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ارائه دهنده: 
مکان: