طراحی مدل ارزیابی اثرات آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری (STI)

شما اینجا هستید

چكیده:
جامعه آینده نگاری برای اینکه بتواند به عنوان یك حرفه مورد توجه، به حركت رو به جلوی خود ادامه دهد نیازمند تعریف و ارزیابی منظم اقداماتش می‌باشد. با وجود تلاش‌‌های ارزشمندی که تاکنون بر اساس کارکرد‌های سیاستی آینده نگاری برای بررسی اثرات آینده نگاری در سیاست گذاری صورت گرفته است ولی پرداختن به این موضوع در قالب یک مدل ارزیابی، به عنوان یک کمبود در ادبیات تلقی می شود. لذا تحقیق حاضر با ارائه مدلی برای ارزیابی اثرات آینده نگاری STI بر سیاست گذاری، به دنبال پر کردن این خلأ می‌باشد. در این راستا تحقیق حاضر بر پارادایم جدید ارزیابی که در آن به ارزیابی به عنوان بخشی از فرایند مستمر یادگیری سیاستی توجه می شود تاکید دارد و به نقش آینده نگاری به عنوان ابزار هوشمند راهبردی در سیاست گذاری توجه می شود. روش تحقیق مورد استفاده، از نوع ترکیبی با رویکرد طراحی اکتشافی ترتیبی است که در آن ابتدا داده‌‌های کیفی و سپس داده‌‌های کمی گردآوری و تجزیه و تحلیل می شود. ابتدا در بخش کیفی، به منظور شکل دادن به مدل مفهومی تحقیق از دو روش کیفی فراترکیب و تحلیل تطبیقی پایدار استفاده شده است. در بخش کمی به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی ابتدا پرسشنامه نظر سنجی از خبرگان تهیه شد، این پرسشنامه در میان جمعی از متخصصان و کارشناسان آینده نگاری و سیاست گذاری کشور به روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع شد و بعد از تایید مدل توسط این متخصصان، آن در یک مورد واقعی در کشور اجرا شد. در این راستا نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند سیاستی درنظر گرفته شد تا اثرات پایلوت آینده نگاری مناسب ترین فناوری‌‌های کشور (پامفا۱۴۰۴) در آن سنجیده شود. ابزار گردآوری داده‌ها در این مرحله نیز پرسشنامه می‌باشد و روش نمونه گیری، گلوله برفی می‌باشد. پاسخ دهندگان به این پرسشنامه جمعی از متخصصینِ دست اندرکار و آگاه به پرژوه پامفا۱۴۰۴ و سند نقشه جامع علمی کشور می باشند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، مدل ارزیابی اثرات آینده نگاری STI تایید شد. بدین ترتیب، ابعاد سه گانه هوشمندی سیاستی، کارکرد‌های سیاستی آینده نگاری و عناصر محیط پیاده سازی هوشمندی سیاستی برای مدل ارزیابی اثرات آینده نگاری STI طراحی و تبیین شد.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۴ ارديبهشت, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: