مدل‌‌های کسب و کار توسعه سکو (پلتفرم): شتاب دهنده اکوسیستم کسب و کار‌های نوپا در حوزه فاوا

شما اینجا هستید

در راستای اقتصاد مقاومتی و به منظور رشدوشكوفایی اكوسیستم توسعه كسب وكار‌های كوچك ونوپادرحوزه فاوا، توسعه پلتفرم‌‌های دیجیتالی می تواند دغدغه کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان و تحصیل کرده را کاهش داده و امكان ورود به بازار را برای كسب و كار‌های كوچك نوپا با ایده‌‌های نوآرانه تسریع نماید.توسعه سكو‌های دیجیتال در حوزه‌‌های دولت، كسب و كار و نرم افزار مبتنی بر جدیدترین نظریات اقتصادی مطرح شده در سال‌های اخیر یعنی اقتصاد اشتراك گذاری (sharing economy) می‌باشد،بطوریکه مفهوم جدیدی تحت عنوان "اقتصاد پلتفرمی" را نیز بوجود آورده است، چراکه با ایجادپلت فرم‌های دیجیتال،امكان صرفه‌جویی درهزینه‌ها و جلوگیری ازانجام امورتكراری فراهم می گردد. ازاین رو از یك طرف منجر به توسعه صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات و از طرف دیگر به عنوان توانمند ساز منجر به توسعه اكوسیستم كسب و كار‌های نوپا و اشتغال در سایر بخش‌‌های مرتبط و توسعه خدمات دولت الکترونیکی خواهد گردید. اهمیت توسعه پلتفرم‌ها آنگاه بیشتر مشخص میشودکه حتی میتوان دلایل رکود و یا ورشکستگی برخی غول‌های تجاری مانند نوكیا و بلكبری و رشد انفجاری برخی دیگر ازکسب وکارها مانند اپل رادر سایه آن شناسایی کرد.لذا در این کارگاه، ضمن شناسایی تفاوت‌های کسب و کار‌های مبتنی بر پلت فرم با کسب و کار‌های سنتی (پایپ)، به طور خاص گونه شناسی انواع پلت فرمها شامل پلت فرم‌های تک وجهی توسعه نرم افزار و پلت­فرم‌های چند وجهی یا مبادله ای در حوزه کسب و کار و پلت فرم‌‌های داده باز دولتی مورد بررسی قرار می­گیرند. پلت­فرم­‌های توسعه نرم­افزار یا پلت­فرم­‌های تک وجهی درحالت کلی واسط میان لایه زیرساخت‌ها (شامل زیرساخت‌‌های فیزیکی و ارتباطی) ولایه کاربردها (نرم افزارهاو خدمات) می­باشدکه منجربه فعال‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی ازطریق افزایش دستر‌س‌پذیری آنهاوافزایش بهره‌برداری ازظرفیت‌های موجود می­شود. درحالی که پلت فرم‌های چند وجهی یا مبادله ای ، به جای تهیه اطلاعات،محصولات وخدمات وسپس بازاریابی وارائه آنهابه مشتریان یاسرویس گیرندگان درپی ایجاداکوسیستم یازنقش آفرینان درحیطه موردنظرخود هستند.علاوه برکسب وکارها،میتوان نقش پلت­فرم رابرای دولت نیزقائل بود تا حدی که بسیاری از کشور‌ها در حوزه دولت الکترونیکی در صدد توسعه "دولت به عنوان پلتفرم" می باشند. به عبارت دیگردولتهابا استفاده ازامكاناتی كه تكنولوژی‌های جدیددراختیارآنهاقرارداده است، میتوانند بستری ایجاد نمایندكه درآنهابا ایجاد دسترسی‌‌های آسان به داده‌‌های عمومی امكان فراهم آوردن سرویس‌‌های بسیارمتنوعی ازطریق مشاركت‌های مردمی فراهم آیدو ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد برای شهروندان خود،درترغیب مشاركت‌های مردمی،شفاف سازی،افزایش كارایی سرویس‌های دولتی،بهبود وایجاد محصولات وسرویس‌های جدیدپیش قدم گردد.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: