کلیپ ها

شما اینجا هستید

معرفی پژوهشگاه (قسمت اول)


معرفی پژوهشگاه (قسمت دوم)

میکروکامپیوترهای لاله

رادیو بدر

مدار چاپی


فرایند اولیه تولید فیبر نوری

مرکز تلفن فجر

مرکز تلفن عصر

فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهه ۶۰ از زبان مهندس جهانگرد (قسمت اول)

فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهه ۶۰ از زبان مهندس جهانگرد (قسمت دوم)

فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در  دهه ۶۰ از زبان مهندس انتطاری

معرفی فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالهای ۸۲ الی ۸۴ از زبان دکتر صدری رئیس وقت پژوهشگاه در آن زمان

معرفی فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالهای ۸۵ الی ۸۶ از زبان دکتر محامدپور رئیس وقت پژوهشگاه در آن زمان

معرفی فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالهای ۹۲ الی ۹۸ از زبان دکتر خوانساری رئیس وقت پژوهشگاه در آن زمان (قسمت اول)

معرفی فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالهای ۹۲ الی ۹۸ از زبان دکتر خوانساری رئیس وقت پژوهشگاه در آن زمان(قسمت دوم)

معرفی فعالیتهای مهم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از زبان مهندس داراب رئیس پیشین پژوهشگاه


پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به بیان دکتر وحید یزدانیان ریاست محترم پژوهشگاه

معرفی پژوهشگاه (قسمت اول)