فهرست اعضای هیأت علمی

شما اینجا هستید

محمدمهدی اثنی عشری اصفهانی

رایانامه: esnaashari@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۸۵۹

مرتضی حدادزاده

رایانامه: m_haddad@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۸۴۹

محمد علی حیدری

رایانامه: heydari@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۸۵۹

احمد خادم زاده

رایانامه: zadeh@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۸۸۵

محمد صیاد حقیقی

رایانامه: haghighi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۴۴۶

ایمان آریانیان

رایانامه:
تلفن تماس:

احسان آریانیان

رایانامه:
تلفن تماس:

رضا بحری

رایانامه: reza.bahri@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۳۰۸

مریم محامدپور

رایانامه: mmohamedpour@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۸۶۷

محمود موسوی نژاد

رایانامه: m.musavi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۹۷۰

ناهید امانی

رایانامه: amani@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۵۸۷

نصراله جهانگرد

رایانامه: jahangard@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۵۷۵

مهدی فسنقری

رایانامه: fasanghari@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۴۸۸

مجتبی مازوچی

رایانامه: mazoochi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۷۵

مژگان فرهودی

رایانامه: farhoodi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۵۲۳

مجید رسولی دیسفانی

رایانامه:
تلفن تماس:

محسن رضایی خیرآبادی

رایانامه:
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۹۵۶

سیدرضا احسانی اسکویی

رایانامه:
تلفن تماس:

محمود حمیدیان

رایانامه: hamidyan@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۸۴۹۷-۷۴۱۸

سید امیرحسین نکوئی

رایانامه: fah.nekuee@itrc.ac.ir
تلفن تماس:

سید امیر حسین نکوئی

رایانامه:
تلفن تماس:

پدرام حاجی پور

رایانامه: Hajipour@itrc.ac.ir
تلفن تماس:

کاربر تستی

رایانامه:
تلفن تماس:

عرشیا عرشی

رایانامه:
تلفن تماس:

محمدهادی بکایی

رایانامه: mh.bokaei@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۲۸۹

علی خیردوست

رایانامه: a.kheirdoost@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۲۱-۸۴۹۷۷۰۵۱

تورج شبانبان بروجنی

رایانامه:
تلفن تماس:

محمد صادق خواجه احسنی

رایانامه:
تلفن تماس:

محمد صادق خواجه احسنی

رایانامه:
تلفن تماس:

ابوذر عرب سرخی

رایانامه:
تلفن تماس:

مسعود آرزومند

رایانامه: arezooma@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۳۴۴

رقیه کریم زاده بائی

رایانامه:
تلفن تماس:

مهدی سمیع

رایانامه: samie@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۸۰۵

امیرمنصور یادگاری

رایانامه: amyadegari@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۳۳۷

حسین صمیمی

رایانامه: hossein-samimi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۹۳۱

محمود سعیدی

رایانامه: msaeidi40@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۹۲

فرزاد ابراهیمی

رایانامه:
تلفن تماس:

احمد صلاحی

رایانامه: salahi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۶۱۴

مرجان بحرالعلوم

رایانامه: bahrololum@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۹۷۳

سیدهادی سجادی

رایانامه: h.sadjadi@itrc.ac.ir
تلفن تماس:

رقیه جدا

رایانامه: r.joda@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۳۹۱

حسن یگانه

رایانامه: yeganeh@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۶۰

ناهید امانی

رایانامه: n_amani@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۵۸۷

نرگس نوری

رایانامه: nnoori@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۵۸۸

سید محمود نعمت اله زاده

رایانامه: nematz@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۴۶۰

سیدمحمدرضا سادات حسینی

رایانامه: sadat@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۶۰۵

محمدحسام تدین

رایانامه: tadayon@itrc.ac.ir
تلفن تماس: +۹۸-۲۱۸۴۹۷۷۶۲۹

محمود خالقی دخت

رایانامه: khaleghi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۷۱۴

سیدهاشم مداح حسینی

رایانامه: maddah@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۵۴۴

مسعود محمدزاده قراتلو

رایانامه: masoud_m@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۴۸۵

نسرین دسترنج ممقانی

رایانامه:
تلفن تماس:

فرزاد زرگری اصل

رایانامه: zargari@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۲۷۲

داود ملکی

رایانامه: dmaleki@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۹۶۱

محمد آزادنیا

رایانامه: azadnia@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۴۹۱

تستی تستی زاده

رایانامه:
تلفن تماس:

سیدمحمدرضا میرصراف

رایانامه: mirsaraf@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۸۴۹۷-۷۰۸۲

حسین قرائی گرکانی

رایانامه: gharaee@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۲۱-۸۴۹۷۷۷۴۸

نیلوفر مراد حاصل

رایانامه: nmoradhasel@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۳۲۲

مریم محامد پور

رایانامه:
تلفن تماس:

متین سادات برقعی

رایانامه: m.borghei@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۸۰۴

سیدرضا احسانی اسکوئی

رایانامه: r_ehsani@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۸۰۹

محمد شهرام معین

رایانامه:
تلفن تماس:

سارا افاضاتی

رایانامه:
تلفن تماس:

رقیه سعیدی

رایانامه: r.saeidi@itrc.ac.ir
تلفن تماس:

هومن ضرابی

رایانامه:
تلفن تماس:

محمد کاظم صیادی

رایانامه:
تلفن تماس:

رقیه دوست

رایانامه: doost@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۴۳

محمد هادی بکایی

رایانامه:
تلفن تماس:

سارا توفیقی

رایانامه: s.tofighi@itrc.ac.ir
تلفن تماس:

سعیده پارسایی فرد

رایانامه:
تلفن تماس:

احرام صفری

رایانامه: ehram.safari@gmail.com
تلفن تماس:

علی خیردوست عموم

رایانامه:
تلفن تماس:

محمدحسین عامری مهر

رایانامه:
تلفن تماس:

پژمان گودرزی

رایانامه: pgoudarzi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۳۵۱

علی ابوالقاسمی

رایانامه: ali_abl@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۷۱۶

محمدرضا احمدی

رایانامه: m.ahmadi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۳۱۰

ابوذر عرب سرخی

رایانامه: abouzar_arab@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۹۳۵

فرشاد حکمی زاده

رایانامه: hakami@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۸۴۹۷-۷۸۸۱

کتایون بامسیان

رایانامه: kbamasi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۹۹

محمدشهرام معین

رایانامه: moin@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۸۷۲

لیلا محمدی

رایانامه: mohamady@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۱۱۱

طلا تفضلی

رایانامه: tafazoli@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۵۳۱

جهانگیر دادخواه چیمه

رایانامه: dadkhah@itrc.ac.it
تلفن تماس: -۷۵۹۱

فرامرز اسمعیلی سراجی

رایانامه: feseraji@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۲۳

تورج شبانیان بروجنی

رایانامه:
تلفن تماس:

رضا کلانتری

رایانامه: kalantar@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۰۸۶

مسعود گرشاسبی

رایانامه: m_garshasbi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۰۰

محمدرضا کشاورزی

رایانامه: mrkeshavarzi@itrc.as.ir
تلفن تماس: -۷۶۸۷

محمد خوانساری

رایانامه:
تلفن تماس:

بهروز الیاسی

رایانامه: eliasi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۲۶۹

غلامرضا صولت شهرستانی

رایانامه: sowlat@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۲۶۳

وحید یزدانیان

رایانامه:
تلفن تماس:

امین شکری پور

رایانامه: shokripour@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۱۴۹

فرزاد بزازان

رایانامه: farzzan@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۰۵۸

مرتضی براری

رایانامه:
تلفن تماس:

علی امامی

رایانامه: emami@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۸۴۹۷۷۹۵۱

علیرضا منصوری

رایانامه: amansuri@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۴۹۲

کامبیز بدیع

رایانامه: k_badie@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۸۴۹۷-۷۱۷۱

رزیتا نصیرنیا

رایانامه:
تلفن تماس:

شقایق نادری

رایانامه:
تلفن تماس:

محمد اکبری

رایانامه:
تلفن تماس:

مریم طایفه محمودی

رایانامه: mahmodi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۸۴۹۷-۷۱۷۰

صادق عباسی شاهکوه

رایانامه: shahkooh@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۸۴۹۷-۷۹۵۹

عاطفه قوامی فر

رایانامه: a_ghavamifar@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۸۴۹۷-۷۵۸۴

منصور میرزاباقی

رایانامه: mirza@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۸۹

محمود خراط

رایانامه: kharrat@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۴۸۰

رجب فلاحی

رایانامه: fallahi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۰۳۵

ساسان حسینعلی زاده

رایانامه: s.alizadeh@itrc.ac.ir
تلفن تماس:

فرزاد ابراهیمی

رایانامه: ebrahimi@itrc.ac.ir
تلفن تماس:

هادی فرزین

رایانامه: farzin@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۴۸۱

پروین احمدی

رایانامه:
تلفن تماس:

مزدا حمدی

رایانامه:
تلفن تماس:

الهه واعظ پور

رایانامه:
تلفن تماس:

محمدکاظم صیادی

رایانامه: mk.sayadi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۴۹۷۷۶۷۳

تست تست

رایانامه:
تلفن تماس:

علیرضا یاری

رایانامه: a_yari@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۷۰۸

امیر عبدالهی

رایانامه: amir@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۰۴۶

مزدا حمدی

رایانامه:
تلفن تماس:

لیلا بیگ

رایانامه: l.beig@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۳۴۳

پروین احمدی

رایانامه:
تلفن تماس:

کلثوم عباسی شاهکوه

رایانامه: abbasi@itrc.ac.ir
تلفن تماس: -۷۹۵۹