ارایه خدمات آزمایشگاهی وارزیابی محصولات وخدمات فاوا

شما اینجا هستید

آزمایشگاه‌های تایید نمونه مستقر در پژوهشگاه

آزمایشگاه‌های تخصصی مستقر در پژوهشگاه

# عنوان پژوهشکده
۱ آزمایشگاه تخصصی ارتباطات ماهواره‌ای پژوهشکده فناوری ارتباطات
۲ آزمایشگاه تخصصی مدیریت شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات

آزمایشگاه‌های درحال تأسیس در پژوهشگاه

آزمایشگاه‌های ایجاد شده در دانشگاه‌ها با حمایت پژوهشگاه

# عنوان پژوهشکده
۱ آزمایشگاه تراهرتز پژوهشکده فناوری ارتباطات
۲ آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IP-PBX پژوهشکده فناوری ارتباطات
۳ آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات بدون سیم باند وسیع در لایه دسترسی پژوهشکده فناوری ارتباطات
۴ آزمایشگاه تحقیقاتی سنجش کیفیت ترمینال‌های بدون سیم با استفاده از چمبر انعکاسی در گستره فرکانسی ۷۰۰MHz-2.7GHz پژوهشکده فناوری ارتباطات
۵ آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه ساز مجازی تست نرم افزار‌های هدایت و کنترل ماهواره GEO در ایستگاه زمینی TT&C پژوهشکده فناوری ارتباطات
۶ آزمایشگاه تخصصی ترافیک شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷ اندازه‌گیری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸ آزمایشگاه مخابرات سیار پژوهشکده فناوری ارتباطات
۹ آزمایشگاه موج میلیمتری پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۰ آزمایشگاه تایید نمونه EMC تجهیزات ارتباطی پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۱ آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات (IPv4, IPv6) در شبکه انتقال پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۲ آزمایشگاه تحقیقاتی و تایید نمونه SAR پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۳ آزمایشگاه ادوات فعال نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۴ آزمایشگاه تایید نمونه آنتن بر اساس آزمایشات میدان دور حوزه فرکانس تا ٤٠ گیگاهرتز پژوهشکده فناوری ارتباطات