آزمایشگاه تایید نمونه EMC تجهیزات ارتباطی

شما اینجا هستید

اين آزمايشگاه، آزمونهاي تاييد نمونه EMI در دو بخش هدايتي و گسيلش، آزمونهاي EMS در دو بخش هدايتي و گسيلش ، اندازه‌گيري تغييرات و فليك ولتاژ و هارمونيك جريان، آزمونهايVoltage Dips، آزمونهاي SURGE ، BURST و ESD مربوط به ايمني در برابر تخليه الكتريكي و حالات گذراي سريع ميدان الكتريكي را مطابق با استانداردهاي بين المللي انجام مي‌دهد. اين آزمايشگاه در سال‌هاي قبل از ۱۳۸۶ با حمايت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتي اميركبير داير  و سپس با حمايت اين پژوهشگاه و مشارکت دانشگاه در  بازه  زماني ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ تكميل گرديد و هم اکنون ارائه سرویس می‌نماید.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
محل آزمایشگاه: 
عکس: 
نشانی تارنما: 
http://ictaem.aut.ac.ir
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات