آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IP-PBX

شما اینجا هستید

در اين آزمايشگاه، آزمونهاي تطابق، عملكرد و عملكرد متقابل تجهيزاتIP-PBX انجام مي‌شود. مواردي مانند تعداد مكالمه قابل پشتيباني، STUN، CDR،  Logging،Accounting   و سرويس‌هاي قابل ارائه از موارد در نظر گرفته شده مي‌باشد. شانزده استاندارد سري RFC توسط اين آزمايشگاه پوشش داده مي‌شود. اين آزمايشگاه با حمايت مالی و فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد در بازه زماني ۱۳۸۸ الي ۱۳۸۹ در این دانشگاه  ايجاد گرديده است. در بازه زمانی ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ فرآیند ارتقای تجهیزات آزمایشگاه به منظور افزایش ظرفیت آزمون با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
محل آزمایشگاه: 
عکس: 
نشانی تارنما: 
http://ippbx-lab.um.ac.ir
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات