Tehran

شما اینجا هستید

فارسی

علم سنجی، ترسیم و تحلیل ساختار حوزه دانشی " تحلیل احساسات" طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸

در این مقاله با استفاده از ابزار عل سنجی به بررسی حوزه دانشی «تحلیل احساسات» پرداخته شده و زیرحوزه­های مربوطه با استفاده از نرم افزارهای Bibexcel وVOSviewer  و با بررسی ۳۹۸۰ سند منتشر شده طی سال­های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی «اسکوپوس» ترسیم شده است. ساختار و نقشه های مربوطه نشان می­دهند که مفاهیمی همچون تحلیل احساسات، شبکه های اجتماعی و متن کاوی از جمله موضوعات اصلی و پرتکرار در این حوزه هستند. همچنین کشورهای پیشرو در این زمینه نیز آمریکا، هند و چین می باشند.

ررسی و تحلیل بروندادهای علمی در حوزه " پیش بینی در شبکه های اجتماعی" در پایگاه استنادی اسکوپوس

‎هدف این پژوهش ارائه تصویر جامعی از وضعیته= ت ها و بروندادهای علمی در حوزه «پیش ینی در شبکه های اجتماعی» است که برای این منظور از ابزار علم سنجی استفاده شده است. در این مقاله، زیرحوزه¬های مربوطه با استفاده از نرم فزارهای Bibexcel وVOSviewer   و با بررسی ۱۲۷۴۸ سند منتشر شده از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی «اسکوپوس» ترسیم شده است. نقشه های هم رخدادی واژگان نشان می دهند که مفاهیمی همچون شبکه¬های اجتماعی، پیش بینی، شبکه های پیچیده و الگوریتم ها از جمله پرکاربردترین موضوعات در این حوزه قلمداد می شوند.

صفحه‌ها