شما اینجا هستید

کمال تابا

کمال تابا تاریخ تولد:
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
دانشگاه:
دوره تصدی: ۵۴ الی ۵۶

دکتر کمال تابا در سال ۱۳۵۴ رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران شد. این سمت با حفظ وظایف آموزشی وی در دانشگاه تهران به وی تفویض شد.


سوابق اجرایی

-مجری طرح تحقیقات مخابرات کشور در سال ۱۳۵۶