شما اینجا هستید

حسن رزاقی

حسن رزاقی تاریخ تولد:
رشته تحصیلی: برق و مخابرات
مقطع تحصیلی: دکتری
دانشگاه:
دوره تصدی: ۵۸

دکتر حسن رزاقی به حکم شهید دکتر قندی وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن، به مدت دو ماه در آبان و آذر ۱۳۵۸ سرپرست موقت مرکز تحقیقات مخابرات ایران بود.


سوابق اجرایی

سرپرست موقت مرکز تحقیقات مخابرات