بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات ماهواره ای

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، سركار خانم مهندس اعظم عيدي به سمت " سرپرست گروه ارتباطات ماهواره اي" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به... 1395/11/24

انتصاب مدير منابع انساني و اداري

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای اسمعيل ترنگان به سمت " مدير منابع انساني و اداري "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است... 1395/08/19

انتصاب سرپرست معاونت منابع انساني و اداري

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای بمانعلي طالبي به سمت " سرپرست معاونت منابع انساني و اداري "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این... 1395/08/19

انتصاب سرپرست اداره رفاه و تربيت بدني

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای حسين حيدر اتابكي به سمت " سرپرست اداره رفاه و تربيت بدني "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این... 1395/08/19

انتصاب سرپرست گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، سركار خانم مهندس طلا تفضلي به سمت " سرپرست گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1395/08/19

انتصاب سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، جناب آقای مهندس اميرحسين پناهي نائيني به سمت " سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات... 1395/08/19

انتصاب سرپرست دفتر طرح و برنامه

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای احمد نوروزي به سمت " سرپرست دفتر طرح و برنامه "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:... 1395/07/10

انتصاب مجری فعالیت پژوهشی "تدوین نقشه راه اینترنت اشیاءIOT/IOE

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مجید رسولی دیسفانی به عنوان مجری فعالیت پژوهشی "تدوین نقشه راه اینترنت اشیاءIOT/IOE" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و... 1395/05/10

انتصاب سرپرست گروه پژوهشي فرهنگ در فضاي مجازي

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای امير منصور يادگاري به سمت " مسئول راه اندازي و سرپرست گروه پژوهشي فرهنگ در فضاي مجازي "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و... 1395/05/05

انتصاب سرپرست معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای محمود قنبري به سمت " سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی... 1395/03/10

صفحه‌ها