پیمایش ملی برای ارزیابی و تحلیل شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان

شما اینجا هستید

بازه زمانی: 
سه شنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۹ الی شنبه, ۷ تير, ۱۳۹۹
توضیحات: 

این فعالیت در راستای اجرای پژوهش «تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت های بخش ICT  برای توانمندسازی زنان» تعریف و اجرا می شود.

سوالات اصلی تحقیق که در این پروژه به آن پاسخ داده می شود عبارتست از:

هر کدام از مناطق به لحاظ ظرفیت ها، فرصت ها و نقاط ضعف و قوت چه شرایطی را دارا می باشند؟
وضعیت چالش های زنان و نابرابری جنسیتی در مناطق کشور چگونه است؟
هر منطقه و استان برای افزایش بهره وری اجتماعی- اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بانوان و زنان از چه فرصت ها، ظرفیت ها و محدودیت هایی برخوردار است؟
شکاف دیجیتالی چه ابعاد، سطوح و شاخص هایی را شامل می شود؟
شکاف دیجیتالی چه تاثیری بر دیگر شکاف های اجتماعی و اقتصادی داشته و چگونه از آنها تاثیر می پذیرد؟
هر کدام از مناطق کشور چه وضعیتی به لحاظ شکاف دیجیتالی دارند؟

 

سوالات فوق در راستای اهداف اصلی پروژه به صورت زیر تعریف شده است:

شناسایی ظرفیت ها، فرصت ها و محدودیت های خاص هر منطقه و استان با محوریت کاهش چالش ها و معضلات بانوان از طریق ایجاد فرصت ها شغلی و راه اندازی کسب و کارهای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن منطقه
بررسی و شناسایی ظرفیت ها و فرصت ها در حوزه ICT برای حل چالش ها و افزایش توانمندی بانوان در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و ارائه بسته های سیاستی بر حسب شرایط و ظرفیت های هر منطقه و استان با محوریت اشتغال زایی و بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی زنان

شناسایی ابعاد، سطوح، و چگونگی اثرگذاری ICT بر ساختار و نظام اجتماعی و اقتصادی

اهداف و گستره: 

مدل نظری پژوهش

تدوین پرسشنامه و سوالات مصاحبه

مستند راهبری و پایش فرایند اجرای مصاحبه و پیمایش

بانک جامع اطلاعاتی شکاف دیجیتالی جنسیتی ملی

مستندات پشتیبان پیمایش

گزارش های تحلیلی از نتایج پیمایش