فراخوان همکاری در جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی ۵G و تهیه نقشه راه رگولاتوری در ایران

شما اینجا هستید

عنوان پروژه فراخوان همکاری در جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی ۵G و تهیه نقشه راه رگولاتوری در ایران
 

مقدمه (شامل انگیزه تعریف پروژه و سوابق آن):
روند رو به رشد استفاده از اینترنت بر بستر شبکه‌های بیسیم در طی سالهای اخیر با ظهور کاربردهای متنوع در صنعت شامل اتصال وسایل بسیار زیاد به همدیگر بر بستر اینترنت و نیاز به ارسال ویدیو با حجم بالا و بلادرنگ نشان دهنده نیاز روزافزون به ارتقا شبکه‌های بیسیم است. رشد ترافیک داده به میزان چند صد برابر، افزایش تعداد دستگاه‌ها/ تجهیزات متصل به شبکه‌های بی‌سیم به میزان چند ده برابر و متنوع شدن سرویس‌های مورد تقاضای کاربران در سال‌های آینده، توسعه شبکه‌های فعلی را ضروری می‌سازد. بدین جهت در چند سال اخیر، شبکه‌های سیار فراتر از نسل چهار و یا همان شبکه‌های نسل پنجم (۵G) مطرح شده است.
در همین راستا، پروژه‌ای به منظور بررسی نسل پنجم شبکه ارتباطی از منظر فنی و اقتصادی و نحوه ارائه خدمات آن در کشور در "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)" در حال اجرا می‌باشد. در این پروژه، شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز، بررسی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی ۵G در کشور، خدمات مورد انتظار و ارائه پیشنهادات و مقررات در خصوص چگونگی ارائه این خدمات در کشور مد نظر می‌باشد.
۱. هدف و قلمرو پروژه:
هدف این فراخوان بهره‌گیری از مشــاورة شــرکت‌های فعال بین‌المللی در زمینه فناوری ۵G و رگولاتوری آن بوده و شرکت ایرانی موظف است، علاوه بر تامین تدارکات برای حضور مشاور بین‌المللی و ترجمه مدارك مبادله شده، زمینه انتقال مناســـب اطلاعات را فراهم آورد. همچنین انتظار می‌رود شـــرکت ایرانی دارای ســـابقه و توانایی در حوزه‌های مرتبط بوده و توانایی جمع‌بندی و ارائه مناسب اطلاعات مشاورین و اطلاعات درخواستی کارفرما در زمینۀ شرح خدمات را داشته باشد.
متخصصین شرکت مشــاور بین‌المللی پیشنهاد شده، باید در بازه زمانی ۲ ماه و به مدت حداقل ۴۵ نفر روز حضور فیزیکی در داخل کشور داشته باشند و دارای تجربه عملی و رزومه قابل قبول در موارد ذیل باشند:
۱. سابقه فعالیت در پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پروژه‌های مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
۲. سابقه فعالیت و تجربه عملی در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات مرتبط با موضوع ۵G،
۳.  تخصص لازم در زمینه نظام بازار و مقررات تنظیم بازار مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
۴.  همکاری در تدوین استانداردهای فنی مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه.
در کل بازه زمانی ۲ ماه، اگر کارفرما در مواردی نیاز به برقراری ارتباط مســتقیم با مشــاور بین‌المللی داشته باشد، مجری می‌بایستی شرایط لازم برای برقراری ارتباط مستقیم یا از راه دور با ا ستفاده از روش‌های الکترونیکی مانند ویدیو کنفرانس و ... را فراهم کند. لازم به ذکر است که شرکت ایرانی موظف است علاوه بر مستندسازی تجربیات مطرح شده توسط مشاورین بین‌الملل در موارد زیر اقدامات مقتضی برای حضور مشاور بین‌المللی و برگزاری جلسات را فراهم آورد:
• اخذ روادید لازم جهت مشاورین بین‌المللی و اقامت در زمان مشاوره ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز پس از اعلام برنده،
•  اخذ هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
•  تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاورین و امکانات حضور افراد،
• سایر هماهنگی‌ها و امکانات.
نکته: تاریخ شروع قرارداد منوط به تاییدیه مشاوره بین‌المللی توسط کارفرما، دارا بودن تفاهم‌نامه همکاری معتبر بین شرکت داخلی و مشاور بین‌المللی و ارایه گواهی و اسناد مثبته در خصوص مواردی از قبیل توان مالی، فهرست نفرات کلیدی، سوابق پروژه‌ها و فعالیت‌های مشابه در زمینه موضوع قرارداد است. کلیه اسناد مذکور ظرف مدت حداکثر ۵ روز پس از اعلام برنده، باید به کارفرما ارایه شود.
۲. تعاریف و اصطلاحات:
• پروژه: هرجا عبارت پروژه به کار رفت، منظور پروژه "همکاری در جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی ۵G و تهیه نقشه راه رگولاتوری در ایران" است.
•  پژوهشگاه/ مرکز: هر کدام از این عبارات که به تنهایی به کار رفته منظور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) است.
•  کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) کارفرمای پروژه می‌باشد.
•  دستگاه مجری پروژه: شخصیت حقوقی که اجرای پروژه توسط کارفرما به وی واگذار میگردد.
۳. مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
مرحلۀ صفر: شرکت در فراخوان
فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله عبارتند از:
۱. تکمیل و ارائه سوابق علمی – اجرایی شرکت داخلی (در قالب فرم شماره ۴۳۷) به همراه رزومه شرکت بین‌المللی پیشنهادی و کارشناسان و متخصصین شرکت بین‌المللی که در این مشاوره فعالیت خواهند داشت.
۲. ارایه نسخه اصلی یا برابر اصل شده از تفاهم‌نامه همکاری معتبر فیمابین شرکت پیشنهاد دهنده و شرکت مشاور بین‌المللی،
۳. تکمیل پیشنهاد پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۱۴) و پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاری)(فرم شماره ۴۵۸) و تحویل آنها به همراه نامه رسمی در دو پاکت مجزا و بصورت مهر و موم شده به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه
مرحلة اول: نهایی سازی و استقرار مشاور/ مشاورین بین‌المللی
فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله عبارتند از:
۱. تکمیل فرآیند قرارداد و ارائه تضمین انجام پروژه به میزان %۵ ارزش کل پروژه،
۲. اخذ روادید لازم جهت حضور و اقامت مشاور/مشاورین بینالمللی در زمان مشاوره،
۳. رزرو هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین بین‌المللی و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
۴.  تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاور/مشاورین بین‌المللی و امکانات حضور افراد در طول زمان مشاوره،
۵.  سایر هماهنگیها و امکانات در طول زمان مشاوره.
مرحلة دوم: ارایه خدمات مشاوره
فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله، عبارتند از:
۱. موضوع بررسی فنی و اقتصادی در ۵G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص بررسی فنی و اقتصادی ۵G،
ب) ارایه راهکارهای مناسب، تحلیل و بیان نمونه‌‌های اجرایی در سایر کشورها (دربرگیرنده زیرساختهای مورد نیاز و تحلیل هزینه) توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
۲. موضوع اشتراک‌گذاری زیرساخت شبکه، سلول کوچک و میزبان بی‌طرف‌ در ۵G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص چالش‌های مرتبط با پیاده‌سازی گسترده و مجوزدهی اشتراک‌گذاری، سلول‌کوچک و میزبان بی‌طرف،
ب) ارایه مدل‌های مجوزدهی و نکات مهم مرتبط با پیاده‌سازی با در نظر گرفتن رویکرد رگولاتوری و به همراه ذکر چند نمونه در کشورهای مختلف توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
۳. موضوع مدل‌های کسب و کار ۵G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص مدل‌های کسب و کار ۵G،
ب) ارایه مدلها، مسایل و نکات مرتبط با حاکمیت جهت ترغیب بازیگران جدید با در نظر گرفتن اکوسیستم موجود و آتی، بازیگران ICT و صنایع عمودی توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
۴. موضوع استراتژی‌ها، نقشه راه، نحوه مجوزدهی و نقش رگولاتوری‌ جهت توسعه ۵G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص استراتژی‌ها، نقشه راه، نحوه مجوزدهی و نقش رگولاتوری‌ جهت توسعه ۵G،
ب) ارایه راهکار، چارچوب تدوین مقررات لازم، ارایه مشاوره جهت تعیین حوزه‌های نیازمند مجوز، مدل رگولاتوری و استراتژی توسعه ۵G در کشور توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
۵. برنامه‌ریزی لازم جهت برگزاری جلسات لازم به تشخیص کارفرما و تهیه مستندات مربوطه مورد نیاز نظیر جزوات ارایه و لوح فشرده برای افراد معرفی شده توسط کارفرما،
۶. پاسخگویی به سوالاتی که کارفرما ممکن است در خصوص موارد ۱ تا ۴ مرحله دوم بند ۳ این RFP ممکن است داشته باشد و ارایه آن در قالب یک گزارش،
۷. پاسخگویی به سوالاتی که کارفرما ممکن است در طول مدت قرارداد در خصوص شرح خدمات پروژه داشته باشد.
۴. خروجی‌های هر مرحله از اجرای پروژه
خروجی‌های پیش‌بینی شده برای هر یک از مراحل اجرای پروژه، عبارتند از:
خروجیهای مرحلۀ صفر:
۱. گزارش سوابق علمی – اجرایی شرکت ایرانی به همراه رزومه شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادی و متخصصین (فرم شماره ۴۳۷)،
۲. تکمیل پیشنهاد پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۱۴)،
۳. پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۵۸)،
۴. تفاهم‌نامه همکاری معتبر با شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادی.
خروجی‌های مرحلة اول:
۱. ارائه تضمین انجام پروژه به میزان %۵ ارزش کل پروژه به کارفرما،
۲. تأییدیه کارفرمای پروژه جهت زمانبندی و نحوه حضور فیزیکی مشاور/مشاورین بین المللی در بازه زمانی پروژه،
۳. روادید لازم جهت مشاور/مشاورین بین‌الملل و اقامت در زمان مشاوره،
۴. تاییدیه رزرو هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
۵. تدارکات، تردد مشاور/مشاورین و حضور افراد در طول زمان مشاوره،
۶. سایر هماهنگی‌ها و امکانات در طول زمان مشاوره.
خروجی‌های مرحلة دوم:
۱. زمان‌بندی انجام خدمات مشاوره و برنامه ارایه‌های مورد نیاز،
۲. گزارش جامع و تحلیلی از موارد ۱ تا ۶ ذکر شده در مرحله دوم بند ۳ این RFP،
۳. مستندات مربوط به اسلایدهای ارایه شده در بندهای ۱ تا ۴ مرحله دوم بند ۳ این RFP،
۴. گزارش ماموریت شامل مشاهدات کلیدی در زمان ماموریت و اقدامات آتی.

۴. حداکثر مدت‌زمان مجاز و اعتبار برای ارائه پیشنهاد و اجرای پروژه
• حداکثر مدت‌زمان مجاز برای ارائه پیشنهاد:
دریافت‌کننده RFP، می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اتمام زمان فراخوان، پیشنهاد خود را بر اساس مکانیزم پیش‌بینی شده در بند ۸ این RFP، تحویل مرکز تحقیقات مخابرات ایران نماید.
پیشنهادات ارائه شده خارج از بازه زمانی مذکور، قابل دریافت توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران نخواهند بود.
• حداکثر مدت‌زمان مجاز برای اجرای پروژه:
شرکت مشــاور بین‌المللی در نظر گرفته شــده باید حداکثر ۲۰ روز پس از اعلام برنده در کشور حضور یابد و در طول کل مدت زمان ۲ ماه به مدت حداقل ۴۵ نفر روز حضور فیزیکی، خدمات مشاوره‌ای خود را ارایه نماید. عدم رعایت برنامه زمانی مذکور موجب حذف آن پیشنهاد از فرآیند فراخوان می شود.

۵. سایر الزامات و محدودیت‌های موجود در اجرای پروژه
علاوه بر محدودیت موجود در خصوص زمان اجرای پروژه، لازم است پیشنهاد دهندگان در تنظیم پیشنهاد خود، موارد ذیل را نیز رعایت فرمایند:
۱. پیشنهاد باید در قالب آخرین نسخه از "فرم پیشنهاد پروژه" موجود در سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران (حوزه معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، دفتر امور پژوهشی، فرم‌ها)، تنظیم و ارائه گردد.
۲. در جدول ساختار شکست پروژه پیش‌بینی شده در بخش ۲-۳-۷ فرم پیشنهاد پروژه، لازم است شرح فعالیت‌های هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعالیت‌های پیش‌بینی شده در RFP به همراه موارد احتمالی که پیشنهاد دهنده، انجام آن‌ها را ضروری می‌داند) به همراه کلیه اطلاعات درخواست شده در فرم، به تفکیک برای هر فعالیت و مرحله، ارائه گردد. از خالی گذاشتن ستون‌های این جدول برای فعالیت‌های پروژه، خودداری گردد.
۳. در جدول مشخصات منابع انسانی پیش‌بینی شده در بخش ۳-۱ فرم پیشنهاد پروژه، لازم است نام و سایر مشخصات درخواست شده برای کلیه پرسنلی که در اجرای پروژه به‌صورت واقعی مشاركت دارند با ذكر میزان مشاركت درج گردد.
۴. هزینه‌های سربار، تنها برای پیشنهاددهندگان حقوقی (دانشگاه‌ها) پیش‌بینی شده است و شرکت‌ها می¬توانند بجای هزینة سربار، هزینه¬های اضافی متحمله بابت این پروژه را عنوان نمایند.
۵. پیشنهاد سود خالص برای شركت¬های خصوصی.


۶. تحویل پیشنهاد به مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• حداقل شرایط پیشنهاد قابل تحویل:
پیشنهاداتی قابل وصول می‌باشند که شرایط مندرج در بندهای ۶ و ۷ این RFP را کاملاً رعایت نموده باشند. در زمان ارائه پیشنهاد به مرکز تحقیقات مخابرات ایران، رعایت شرایط مذکور، کنترل شده و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد، از تحویل پیشنهاد، خودداری خواهد شد.

• نحوه تحویل پیشنهاد:
پیشنهاد دهندگان می‌بایست پیشنهاد خود را به نام معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی به دبیرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحویل داده و رسید دریافت نمایند. (درصورتی كه مدارك به سایر واحدهای دیگر پژوهشگاه تحویل داده شود در فراخوان ثبت نخواهد شد و این پژوهشگاه در قبال آن هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد)

۷. نحوه ارزیابی پیشنهاد
ارزیابی پیشنهادات رسیده بر اساس پارامترهای زیر خواهد بود:
۱- میزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتیاز این ردیف با توجه سوابق انجام پروژه‌های مشابه توسط شرکت بین‌المللی، سمینار ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده و نیز مطالب ارائه شده در فرم پیشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات، خروجی¬ها، اهداف و ... تعیین می¬گردد)،
۲- نحوة تخصیص منابع انسانی شامل كیفیت و كمیت نیروها (رزومه و سابقة كاری لازم در ارتباط با انجام خدمات موردنیاز پروژه، تعداد و تناسب نیروها با توجه به حجم كار، نوع رابطة استخدامی نیروها براساس مدارك ارائه شده)،
۳- كیفیت ساختار شكست پروژه در دقت تطابق و تناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه،
۴- كیفیت ساختار سازمانی پیش¬بینی شده برای انجام پروژه (تیم¬های اجرایی، مدیریت پروژه و...)،
۵- ساختار و روال¬های پیش¬بینی شده برای كنترل و مدیریت پروژه و تأیید صحت خروجی¬ها،
۶- روال¬ها، متدولوژی و استانداردهای پیشنهادی برای اجرای شرح خدمات،
۷- نحوة ارائه زمان‌بندی و پوشش كامل و به‌موقع شرح خدمات،
۸- مبلغ پیشنهادی.

بازه زمانی: 
پنجشنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۷ الی چهارشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۷
تمدید: 
تمدید برای بار دوم تا تاریخ ۹۷/۱۰/۱
توضیحات: 

مقدمه : روند رو به رشد استفاده از اینترنت بر بستر شبکه‌های بیسیم در طی سالهای اخیر با ظهور کاربردهای متنوع در صنعت شامل اتصال وسایل بسیار زیاد به همدیگر بر بستر اینترنت و نیاز به ارسال ویدیو با حجم بالا و بلادرنگ نشان دهنده نیاز روزافزون به ارتقا شبکه‌های بیسیم است. رشد ترافیک داده به میزان چند صد برابر، افزایش تعداد دستگاه‌ها/ تجهیزات متصل به شبکه‌های بی‌سیم به میزان چند ده برابر و متنوع شدن سرویس‌های مورد تقاضای کاربران در سال‌های آینده، توسعه شبکه‌های فعلی را ضروری می‌سازد. بدین جهت در چند سال اخیر، شبکه‌های سیار فراتر از نسل چهار و یا همان شبکه‌های نسل پنجم (۵G) مطرح شده است.
در همین راستا، پروژه‌ای به منظور بررسی نسل پنجم شبکه ارتباطی از منظر فنی و اقتصادی و نحوه ارائه خدمات آن در کشور در "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)" در حال اجرا می‌باشد. در این پروژه، شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز، بررسی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی ۵G در کشور، خدمات مورد انتظار و ارائه پیشنهادات و مقررات در خصوص چگونگی ارائه این خدمات در کشور مد نظر می‌باشد.

اهداف و گستره: 

هدف این فراخوان بهره‌گیری از مشــاورة شــرکت‌های فعال بین‌المللی در زمینه فناوری ۵G و رگولاتوری آن بوده و شرکت ایرانی موظف است، علاوه بر تامین تدارکات برای حضور مشاور بین‌المللی و ترجمه مدارك مبادله شده، زمینه انتقال مناســـب اطلاعات را فراهم آورد. همچنین انتظار می‌رود شـــرکت ایرانی دارای ســـابقه و توانایی در حوزه‌های مرتبط بوده و توانایی جمع‌بندی و ارائه مناسب اطلاعات مشاورین و اطلاعات درخواستی کارفرما در زمینۀ شرح خدمات را داشته باشد.
متخصصین شرکت مشــاور بین‌المللی پیشنهاد شده، باید در بازه زمانی ۲ ماه و به مدت حداقل ۴۵ نفر روز حضور فیزیکی در داخل کشور داشته باشند و دارای تجربه عملی و رزومه قابل قبول در موارد ذیل باشند:
۱. سابقه فعالیت در پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پروژه‌های مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
۲. سابقه فعالیت و تجربه عملی در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات مرتبط با موضوع ۵G،
۳.  تخصص لازم در زمینه نظام بازار و مقررات تنظیم بازار مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
۴.  همکاری در تدوین استانداردهای فنی مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه.

در کل بازه زمانی ۲ ماه، اگر کارفرما در مواردی نیاز به برقراری ارتباط مســتقیم با مشــاور بین‌المللی داشته باشد، مجری می‌بایستی شرایط لازم برای برقراری ارتباط مستقیم یا از راه دور با ا ستفاده از روش‌های الکترونیکی مانند ویدیو کنفرانس و ... را فراهم کند. لازم به ذکر است که شرکت ایرانی موظف است علاوه بر مستندسازی تجربیات مطرح شده توسط مشاورین بین‌الملل در موارد زیر اقدامات مقتضی برای حضور مشاور بین‌المللی و برگزاری جلسات را فراهم آورد:
• اخذ روادید لازم جهت مشاورین بین‌المللی و اقامت در زمان مشاوره ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز پس از اعلام برنده،
•  اخذ هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
•  تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاورین و امکانات حضور افراد،
• سایر هماهنگی‌ها و امکانات.

خروجی‌ها و انتظارات: 

 خروجی‌های هر مرحله از اجرای پروژه
خروجی‌های پیش‌بینی شده برای هر یک از مراحل اجرای پروژه، عبارتند از:
خروجیهای مرحلۀ صفر:
۱. گزارش سوابق علمی – اجرایی شرکت ایرانی به همراه رزومه شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادی و متخصصین (فرم شماره ۴۳۷)،
۲. تکمیل پیشنهاد پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۱۴)،
۳. پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۵۸)،
۴. تفاهم‌نامه همکاری معتبر با شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادی.
خروجی‌های مرحلة اول:
۱. ارائه تضمین انجام پروژه به میزان %۵ ارزش کل پروژه به کارفرما،
۲. تأییدیه کارفرمای پروژه جهت زمانبندی و نحوه حضور فیزیکی مشاور/مشاورین بین المللی در بازه زمانی پروژه،
۳. روادید لازم جهت مشاور/مشاورین بین‌الملل و اقامت در زمان مشاوره،
۴. تاییدیه رزرو هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
۵. تدارکات، تردد مشاور/مشاورین و حضور افراد در طول زمان مشاوره،
۶. سایر هماهنگی‌ها و امکانات در طول زمان مشاوره.
خروجی‌های مرحلة دوم:
۱. زمان‌بندی انجام خدمات مشاوره و برنامه ارایه‌های مورد نیاز،
۲. گزارش جامع و تحلیلی از موارد ۱ تا ۶ ذکر شده در مرحله دوم بند ۳ این RFP،
۳. مستندات مربوط به اسلایدهای ارایه شده در بندهای ۱ تا ۴ مرحله دوم بند ۳ این RFP،
۴. گزارش ماموریت شامل مشاهدات کلیدی در زمان ماموریت و اقدامات آتی.