فراخوان جذب مشاور جهت پروژه "پژوهش و بررسی مراکز داده شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه راهکار (شارع۳ )"

شما اینجا هستید

بازه زمانی: 
دوشنبه, ۱۱ فروردين, ۱۳۹۹ الی دوشنبه, ۱۸ فروردين, ۱۳۹۹
تمدید: 
تمدید برای بار اول تا ۹۹/۰۱/۲۵
توضیحات: 

فراخوان جذب مشاور جهت پروژه "پژوهش و بررسی مراکز داده شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه راهکار (شارع۳ )

فایل توضیحات تکمیلی

۴۵۹   برگه درخواست ارایه پیشنهاد

۴۵۸ برگه پیشنهاد قیمت

۴۵۷ برگه پیشنهاد پروژه بدون قیمت

۴۷۱ فرم ارائه سوابق علمی _ اجرایی