روسای پژوهشگاه

شما اینجا هستید

ردیف نام و نام خانوادگی دوره تصدینزولی ویرایش
۱۱ علی اصغر عمیدیان ۸۴ الی ۸۵
۱۲ کمال محامدپور ۸۵ الی ۸۶
۱۳ عباس ظریفکار ۸۶ الی ۸۸
۱۴ مهدی اخوان بهابادی ۸۸ الی ۹۱
۱۵ مرتضی براری ۹۱ الی ۹۲
۱۶ محمد خوانساری ۹۲ الی ۹۸

صفحه‌ها