روسای پژوهشگاه

شما اینجا هستید

ردیف نام و نام خانوادگی دوره تصدیصعودی ویرایش
۱۱ حسین دلربائی قوچان عتیق ۶۰
۱۲ محمدحسن انتظاری ۶۰ الی ۷۳
۱۳ فرخ علیم مروستی ۵۹ الی ۶۰
۱۴ حسن رزاقی ۵۸
۱۵ عباس علی اکبریان ۵۶ الی ۵۸
۱۶ کمال تابا ۵۴ الی ۵۶

صفحه‌ها