روسای پژوهشگاه

شما اینجا هستید

ردیف نام و نام خانوادگی دوره تصدینزولی ویرایش
۱ کمال تابا ۵۴ الی ۵۶
۲ عباس علی اکبریان ۵۶ الی ۵۸
۳ حسن رزاقی ۵۸
۴ فرخ علیم مروستی ۵۹ الی ۶۰
۵ محمدحسن انتظاری ۶۰ الی ۷۳
۶ حسین دلربائی قوچان عتیق ۶۰
۷ عبدالمحمد داراب ۷۲ الی ۷۶
۸ محمد حکاک ۷۶ الی ۷۹
۹ برات قنبری ۷۹ الی ۸۲
۱۰ سید محمدرضا صدری ۸۲ الی ۸۴

صفحه‌ها