روسای پژوهشگاه

شما اینجا هستید

ردیف نام و نام خانوادگی دوره تصدیصعودی ویرایش
۱ مرتضی براری ۹۱ الی ۹۲
۲ مهدی اخوان بهابادی ۸۸ الی ۹۱
۳ عباس ظریفکار ۸۶ الی ۸۸
۴ کمال محامدپور ۸۵ الی ۸۶
۵ علی اصغر عمیدیان ۸۴ الی ۸۵
۶ سید محمدرضا صدری ۸۲ الی ۸۴
۷ برات قنبری ۷۹ الی ۸۲
۸ محمد حکاک ۷۶ الی ۷۹
۹ عبدالمحمد داراب ۷۲ الی ۷۶
۱۰ حسین دلربائی قوچان عتیق ۶۰

صفحه‌ها