روسای پژوهشگاه

شما اینجا هستید

ردیف نام و نام خانوادگی دوره تصدیصعودی ویرایش
۱ محمد خوانساری ۹۲ الی ۹۸
۲ مرتضی براری ۹۱ الی ۹۲
۳ مهدی اخوان بهابادی ۸۸ الی ۹۱
۴ عباس ظریفکار ۸۶ الی ۸۸
۵ کمال محامدپور ۸۵ الی ۸۶
۶ علی اصغر عمیدیان ۸۴ الی ۸۵
۷ سید محمدرضا صدری ۸۲ الی ۸۴
۸ برات قنبری ۷۹ الی ۸۲
۹ محمد حکاک ۷۶ الی ۷۹
۱۰ عبدالمحمد داراب ۷۲ الی ۷۶

صفحه‌ها