آمفی تئاتر (قدیم)

شما اینجا هستید

فارسی

پردازش پر سرعت سیگنال‌‌های نوری

سمینارجهت مروری برتحقیقات روزدنیا برروی پردازش پرسرعت سیگنال‌‌های نوری بااستفاده ازاثرات غیرخطی درادوات نوری است. دراین روش‌ها از چندین پدیده ی غیرخطی ( ازقبیل XPM،FWM،SHG وغیره) وانواع مختلف ادوات نوری (مانند فیبر‌های نوری غیرخطی وPPLN) استفاده می شود. دراین سمینار، ضمن بررسی این روش‌ها و ویژگی‌‌های مثبت و منفی هر روش، خلاصه ای ازتحقیقات ما دراین زمینه ارائه می شود. دراین تحقیقات از نوعی تکنیک استفاده می شود که قابلیت ضرب و جمع کردن سیگنال‌‌های حامل عدد مختلط را فراهم می‌آورد.