وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

مطالعة ابعاد و الزامات سياست گذاري فناوري زنجيرة بلوكي

اين پروژه ضمن شناسايي فناوري زنجيرة بلوكي و كاربردهاي آن، چالش­ هاي حاكميتي و نيازمندي­ هاي سياست ­گذاري و مقررات­ گذاري را، به منظور بهره ­مندي از مزايا و مديريت تهديدات آن شناسايي و تحليل و جمع ­بندي، كرده است. در اين رابطه توجه به نقش بازيگران و ذي ­اثران توسعة فناوري يكي از نكات اصلي است كه بازيگران اصلي اكوسيستم زنجيرة بلوكي در اين پروژه شناسايي شده است.

مطالعه ابعاد و الزامات سياست گذاري توسعه فناوري كوانتوم در حوزه ي فاوا

اين پروژه به همراه ۳ پروژه كوانتوم (پردازش، امنيت و شبكه) به عنوان فاز مقدماتي نقشة راه تلقي مي ­شوند. از طرفي پروژة مشاراليه به عنوان پل ارتباطي ميان ۳ پروژة مذكور با نقشة راه، ايفاي نقش مي­ كند.