توسعه فناوری

شما اینجا هستید

فارسی

Spectroscopy Study of Single-Wall Carbon Nano-Tubes

The spectroscopy of several kinds of single-wall carbon nanotubes containing pure, functionalized with OH, COOH, and NH2 thin films were studied.‎ The effect of electric filed on the spectroscopy using transparent and conductive Indium Tin Oxide (ITO) thin film was also investigated.‎ We have found that the spectroscopy analysis obtained in this study can be used in fiber optic applications.‎ The attenuation measurements have been done in the wavelength range of 1260-1640 nm for non- amplification, and 1520-1580 nm for optical amplification.‎

مطالعه و ارزیابی وضعیت تولیدات علمی در حوزه فناوری خودرویی هوشمند (خودران و متصل)

توسعه حمل ونقل و دگرگونی فناوری خودروها یکی از رویدادهای بزرگ در آینده بهشمار میرود؛ از جمله این دگرگونیها میتوان به مسائلی مانند تغییر در ساختار فعلی فروش خودروها، توسعه گسترده خودروهای اشتراکی، تحولات بزرگتر در حوزه فناوری وسائل نقلیه و در کل تغییر سبک زندگی با محوریت حمل ونقل اشاره کرد. به طور کلی سه روند آینده صنعت خودرو شامل: اتصالپذیری، خودرانی و به اشتراک گذاری به همراه توسعه کسب وکارهای نوین، با کاربرد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت خودرو مرتبط است و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اساسیترین نقش را در تحولات آینده این صنعت بر عهده خواهد داشت.