بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پایش و راهبری پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: مجری طرح شبکه ملی اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1391/07/01 الی 1391/12/30
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: