بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مطالعه و امکانسنجی ورود اپراتور چهارم ارائه کننده خدمات تلفن همراه پهن باند

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تاریخ شروع و پایان: 1393/01/16 الی 1393/08/16
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: