بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

طراحی و ساخت نمونه مهندسی سیستم کنترل و مانیتورینگ محموله ماهواره ژئو

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: سازمان فضایی ایران
تاریخ شروع و پایان: 1393/01/16 الی 1394/04/16
سبد پژوهشی: خدمات و تولیدات (سبد ۱)
وضعیت پروژه: