بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

طراحي و ساخت محموله مخابراتي رله تلفني و ايستگاه زميني ماهواره ناهيد 2

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری:
تاریخ شروع و پایان: 1396/08/10
سبد پژوهشی:
وضعیت پروژه: