بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

شناسایی خلاءها، نیازها و مشکلات قانونی در حوزه فضای مجازی

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
تاریخ شروع و پایان: 1392/04/12 الی 1392/10/12
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: