بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن سازمان تنظیم مقررات

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تاریخ شروع و پایان: 1392/12/01 الی 1393/06/01
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: