بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تدوین مدل بومی کسب و کار CGI و پیشنهاد سیاست‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی در این حوزه

پژوهشکده: پژوهشکده سياست پژوهي و مطالعات راهبردي
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: معاونت محتوای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
تاریخ شروع و پایان: 1392/06/02 الی 1393/03/02
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: