بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ارائه چارچوبی برای آینده نگاری روند تکوین فناوری اطلاعات

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1386/04/19 الی 1387/04/19
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: