بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

جلسه نهم فروم کلان داده ها با موضوع حکمرانی داده ها

حکمرانی داده ها به عنوان یک فرآیند کل نگر در دو سطح سازمانی و ملی جهت مدیریت داده از منظر رعایت حقوق وضع‌شده در زمینه داده ها، انطباق فرآیندهای مدیریت داده با قوانین و مقررات، کاهش ریسک و ارتقای ارزش تصمیمات اخذشده بر مبنای داده ها، حفظ و ارتقای کیفیت داده‌ها و مدیریت چرخه حیات داده ها مطرح می باشد. حکمرانی داده ها در سطح ملی به مجموعه ای از سیاست ها، اقدامات، فرایندها، استانداردها و نظارت‌هایی اطلاق می شود که به‌منظور مدیریت داده ها و رفع و به حداقل رساندن چالش های موجود در زمینه‌های مختلف قانونی، اجتماعی، محیطی، عملیاتی و کسب وکاری وضع و اجرا می شود.