بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دفتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

مهدی قیومی
مدیر دفتر مهدی قیومی

در راستای ساماندهی هر چه بهتر امر نظارت و بازرسی و به منظور بهبود و سالم سازی فضای کاری حسب بخشنامه مقام محترم وزارت شرکت ها، سازمان ها و مراکز تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات در جایگاه اداره کل گردیدند. در راستای تحقق این هدف دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات در پژوهشگاه ایجاد و با ادغام برخی از واحدهائی که وظایفی مشابه داشتند از نیمه دوم سال 86 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

وظایف و مأموریت های این دفتر در محورهای زیر قابل تعریف است :

  • انجام بازرسی با روشهای مختلف برنامه ای، موردی، غیر منتظره و ویژه
  • ارزیابی عملکرد واحد های تابعه مؤسسه بصورت مستمر جهت بهبود روش ها و فرآیندها
  • نظارت مستمر به تمامی معاملات و مناقصات و قراردادهای پژوهشی
  • رسیدگی و پاسخگوئی شفاف و سریع به شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی
  • تشکیل بانک اطلاعاتی جامع مدیریتی از مدیران و افراد واجد شرایط مدیریت و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها به منظور لحاظ کردن در انتصاب و همچنین اقدام در جهت ساماندهی امر انتصابات