بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فراخوان: فراخوان همکاري در جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی 5G و تهیه نقشه راه رگولاتوری در ایران

علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در زیر، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۷۱) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۷) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

تمدید برای بار دوم تا تاریخ 97/10/1


فراخوان فراخوان همکاري در جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی 5G و تهیه نقشه راه رگولاتوری در ایران

عنوان پروژه فراخوان همکاري در جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی 5G و تهیه نقشه راه رگولاتوری در ایران
 

مقدمه (شامل انگيزه تعريف پروژه و سوابق آن):
روند رو به رشد استفاده از اینترنت بر بستر شبکه‌های بيسيم در طي سالهای اخير با ظهور کاربردهای متنوع در صنعت شامل اتصال وسایل بسيار زیاد به همدیگر بر بستر اینترنت و نياز به ارسال ویدیو با حجم بالا و بلادرنگ نشان دهنده نياز روزافزون به ارتقا شبکه های بيسيم است. رشد ترافیک داده به میزان چند صد برابر، افزایش تعداد دستگاه‌ها/ تجهیزات متصل به شبکه‌های بی‌سیم به میزان چند ده برابر و متنوع شدن سرویس‌های مورد تقاضای کاربران در سال‌های آینده، توسعه شبکه‌های فعلی را ضروری می‌سازد. بدین جهت در چند سال اخیر، شبکه‌های سیار فراتر از نسل چهار و یا همان شبکه‌های نسل پنجم (5G) مطرح شده است.
در همین راستا، پروژه‌اي به منظور بررسی نسل پنجم شبکه ارتباطی از منظر فنی و اقتصادی و نحوه ارائه خدمات آن در کشور در "پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)" در حال اجرا می باشد. در این پروژه، شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز، بررسی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی 5G در کشور، خدمات مورد انتظار و ارائه پیشنهادات و مقررات در خصوص چگونگی ارائه این خدمات در کشور مد نظر می‌باشد.
1. هدف و قلمرو پروژه:
هدف این فراخوان بهره‌گیری از مشــاورة شــرکت‌هاي فعال بین‌المللی در زمینه فناوري 5G و رگولاتوری آن بوده و شرکت ایرانی موظف است، علاوه بر تامین تدارکات برای حضور مشاور بین‌المللی و ترجمه مدارك مبادله شده، زمینه انتقال مناســـب اطلاعات را فراهم آورد. همچنین انتظار می‌رود شـــرکت ایرانی داراي ســـابقه و توانایی در حوزه‌هاي مرتبط بوده و توانایی جمع‌بندي و ارائه مناسب اطلاعات مشاورین و اطلاعات درخواستی کارفرما در زمینۀ شرح خدمات را داشته باشد.
متخصصین شرکت مشــاور بین‌المللی پیشنهاد شده، باید در بازه زمانی 2 ماه و به مدت حداقل 45 نفر روز حضور فیزیکی در داخل کشور داشته باشند و داراي تجربه عملی و رزومه قابل قبول در موارد ذیل باشند:
1. سابقه فعالیت در پروژه‌هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و پروژه‌هاي مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
2. سابقه فعالیت و تجربه عملی در حوزه رگولاتوري و تنظیم مقررات مرتبط با موضوع 5G،
3.  تخصص لازم در زمینه نظام بازار و مقررات تنظیم بازار مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
4.  همکاري در تدوین استانداردهاي فنی مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه.
در کل بازه زمانی 2 ماه، اگر کارفرما در مواردي نیاز به برقراري ارتباط مســتقیم با مشــاور بین‌المللی داشته باشد، مجري می‌بایستی شرایط لازم براي برقراري ارتباط مستقیم یا از راه دور با ا ستفاده از روش‌هاي الکترونیکی مانند ویدیو کنفرانس و ... را فراهم کند. لازم به ذکر است که شرکت ایرانی موظف است علاوه بر مستندسازي تجربیات مطرح شده توسط مشاورین بین‌الملل در موارد زیر اقدامات مقتضی برای حضور مشاور بین‌المللی و برگزاري جلسات را فراهم آورد:
• اخذ روادید لازم جهت مشاورین بین‌المللی و اقامت در زمان مشاوره ظرف مدت حداکثر 15 روز پس از اعلام برنده،
•  اخذ هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
•  تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاورین و امکانات حضور افراد،
• سایر هماهنگی ها و امکانات.
نکته: تاریخ شروع قرارداد منوط به تاییدیه مشاوره بین‌المللی توسط کارفرما، دارا بودن تفاهم‌نامه همکاری معتبر بین شرکت داخلی و مشاور بین‌المللی و ارایه گواهی و اسناد مثبته در خصوص مواردي از قبیل توان مالی، فهرست نفرات کلیدي، سوابق پروژه‌ها و فعالیت‌هاي مشابه در زمینه موضوع قرارداد است. کلیه اسناد مذکور ظرف مدت حداکثر 5 روز پس از اعلام برنده، باید به کارفرما ارایه شود.
2. تعاريف و اصطلاحات:
• پروژه: هرجا عبارت پروژه به کار رفت، منظور پروژه "همکاري در جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی 5G و تهیه نقشه راه رگولاتوری در ایران" است.
•  پژوهشگاه/ مرکز: هر کدام از این عبارات که به تنهایی به کار رفته منظور پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) است.
•  کارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) کارفرماي پروژه می باشد.
•  دستگاه مجري پروژه: شخصیت حقوقی که اجراي پروژه توسط کارفرما به وي واگذار میگردد.
3. مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
مرحلۀ صفر: شرکت در فراخوان
فعالیت‌هاي پیش‌بینی شده براي این مرحله عبارتند از:
1. تکمیل و ارائه سوابق علمی – اجرایی شرکت داخلی (در قالب فرم شماره 437) به همراه رزومه شرکت بین‌المللی پیشنهادي و کارشناسان و متخصصین شرکت بین‌المللی که در این مشاوره فعالیت خواهند داشت.
2. ارایه نسخه اصلی یا برابر اصل شده از تفاهم‌نامه همکاری معتبر فیمابین شرکت پیشنهاد دهنده و شرکت مشاور بین‌المللی،
3. تکمیل پیشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره 414) و پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاري)(فرم شماره 458) و تحویل آنها به همراه نامه رسمی در دو پاکت مجزا و بصورت مهر و موم شده به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه
مرحلة اول: نهایی سازي و استقرار مشاور/ مشاورین بین‌المللی
فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده براي اين مرحله عبارتند از:
1. تکمیل فرآیند قرارداد و ارائه تضمین انجام پروژه به میزان %5 ارزش کل پروژه،
2. اخذ روادید لازم جهت حضور و اقامت مشاور/مشاورین بینالمللی در زمان مشاوره،
3. رزرو هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین بین‌المللی و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
4.  تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاور/مشاورین بین‌المللی و امکانات حضور افراد در طول زمان مشاوره،
5.  سایر هماهنگیها و امکانات در طول زمان مشاوره.
مرحلة دوم: ارایه خدمات مشاوره
فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده براي اين مرحله، عبارتند از:
1. موضوع بررسی فنی و اقتصادی در 5G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص بررسی فنی و اقتصادی 5G،
ب) ارایه راهکارهای مناسب، تحلیل و بیان نمونه‌‌های اجرایی در سایر کشورها (دربرگیرنده زیرساختهای مورد نیاز و تحلیل هزینه) توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
2. موضوع اشتراک‌گذاری زیرساخت شبکه، سلول کوچک و میزبان بی‌طرف‌ در 5G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص چالش‌های مرتبط با پیاده‌سازی گسترده و مجوزدهی اشتراک‌گذاری، سلول‌کوچک و میزبان بی‌طرف،
ب) ارایه مدل‌های مجوزدهی و نکات مهم مرتبط با پیاده‌سازی با در نظر گرفتن رویکرد رگولاتوری و به همراه ذکر چند نمونه در کشورهای مختلف توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
3. موضوع مدل‌های کسب و کار 5G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص مدل‌های کسب و کار 5G،
ب) ارایه مدلها، مسایل و نکات مرتبط با حاکمیت جهت ترغیب بازیگران جدید با در نظر گرفتن اکوسیستم موجود و آتی، بازیگران ICT و صنایع عمودی توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
4. موضوع استراتژی‌ها، نقشه راه، نحوه مجوزدهی و نقش رگولاتوری‌ جهت توسعه 5G:
الف) مطالعه و بررسی فعالیت‌های انجام شده در پروژه در خصوص استراتژی‌ها، نقشه راه، نحوه مجوزدهی و نقش رگولاتوری‌ جهت توسعه 5G،
ب) ارایه راهکار، چارچوب تدوین مقررات لازم، ارایه مشاوره جهت تعیین حوزه‌های نیازمند مجوز، مدل رگولاتوری و استراتژی توسعه 5G در کشور توسط مشاور بین‌المللی- تهیه گزارش فنی و ارایه آن طی جلسات هماهنگ شده،
5. برنامه‌ریزی لازم جهت برگزاری جلسات لازم به تشخیص کارفرما و تهیه مستندات مربوطه مورد نیاز نظیر جزوات ارایه و لوح فشرده براي افراد معرفی شده توسط کارفرما،
6. پاسخگویی به سوالاتی که کارفرما ممکن است در خصوص موارد 1 تا 4 مرحله دوم بند 3 این RFP ممکن است داشته باشد و ارایه آن در قالب یک گزارش،
7. پاسخگویی به سوالاتی که کارفرما ممکن است در طول مدت قرارداد در خصوص شرح خدمات پروژه داشته باشد.
4. خروجي‌هاي هر مرحله از اجراي پروژه
خروجي‌هاي پيش‌بيني شده براي هر يک از مراحل اجراي پروژه، عبارتند از:
خروجیهاي مرحلۀ صفر:
1. گزارش سوابق علمی – اجرایی شرکت ایرانی به همراه رزومه شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادي و متخصصین (فرم شماره 437)،
2. تکمیل پیشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره 414)،
3. پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره 458)،
4. تفاهم‌نامه همکاری معتبر با شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادی.
خروجي‌هاي مرحلة اول:
1. ارائه تضمین انجام پروژه به میزان %5 ارزش کل پروژه به کارفرما،
2. تأییدیه کارفرماي پروژه جهت زمانبندي و نحوه حضور فیزیکی مشاور/مشاورین بین المللی در بازه زمانی پروژه،
3. روادید لازم جهت مشاور/مشاورین بین‌الملل و اقامت در زمان مشاوره،
4. تاییدیه رزرو هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
5. تدارکات، تردد مشاور/مشاورین و حضور افراد در طول زمان مشاوره،
6. سایر هماهنگی‌ها و امکانات در طول زمان مشاوره.
خروجي‌هاي مرحلة دوم:
1. زمان‌بندی انجام خدمات مشاوره و برنامه ارایه‌های مورد نیاز،
2. گزارش جامع و تحلیلی از موارد 1 تا 6 ذکر شده در مرحله دوم بند 3 این RFP،
3. مستندات مربوط به اسلایدهای ارایه شده در بندهای 1 تا 4 مرحله دوم بند 3 این RFP،
4. گزارش ماموریت شامل مشاهدات کلیدی در زمان ماموریت و اقدامات آتی.

4. حداکثر مدت‌زمان مجاز و اعتبار براي ارائه پيشنهاد و اجراي پروژه
• حداکثر مدت‌زمان مجاز براي ارائه پيشنهاد:
دريافت‌کننده RFP، مي‌بايست حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از اتمام زمان فراخوان، پيشنهاد خود را بر اساس مکانيزم پيش‌بيني شده در بند 8 اين RFP، تحويل مرکز تحقيقات مخابرات ايران نمايد.
پيشنهادات ارائه شده خارج از بازه زمانی مذکور، قابل دریافت توسط مرکز تحقيقات مخابرات ايران نخواهند بود.
• حداکثر مدت‌زمان مجاز براي اجراي پروژه:
شرکت مشــاور بین‌المللی در نظر گرفته شــده باید حداکثر 20 روز پس از اعلام برنده در کشور حضور یابد و در طول کل مدت زمان 2 ماه به مدت حداقل 45 نفر روز حضور فیزیکی، خدمات مشاوره‌ای خود را ارایه نماید. عدم رعایت برنامه زمانی مذکور موجب حذف آن پیشنهاد از فرآیند فراخوان می شود.

5. ساير الزامات و محدوديت‌هاي موجود در اجراي پروژه
علاوه بر محدوديت موجود در خصوص زمان اجراي پروژه، لازم است پيشنهاد دهندگان در تنظيم پيشنهاد خود، موارد ذيل را نيز رعايت فرمايند:
1. پيشنهاد بايد در قالب آخرين نسخه از "فرم پيشنهاد پروژه" موجود در سايت مرکز تحقيقات مخابرات ايران (حوزه معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي، دفتر امور پژوهشي، فرم‌ها)، تنظيم و ارائه گردد.
2. در جدول ساختار شکست پروژه پيش‌بيني شده در بخش 2-3-7 فرم پيشنهاد پروژه، لازم است شرح فعاليت‌هاي هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در RFP به همراه موارد احتمالي که پيشنهاد دهنده، انجام آن‌ها را ضروري مي‌داند) به همراه کليه اطلاعات درخواست شده در فرم، به تفکيک براي هر فعاليت و مرحله، ارائه گردد. از خالي گذاشتن ستون‌هاي اين جدول براي فعاليت‌هاي پروژه، خودداري گردد.
3. در جدول مشخصات منابع انساني پيش‌بيني شده در بخش 3-1 فرم پيشنهاد پروژه، لازم است نام و ساير مشخصات درخواست شده براي کليه پرسنلي که در اجراي پروژه به‌صورت واقعي مشاركت دارند با ذكر ميزان مشاركت درج گردد.
4. هزينه‌هاي سربار، تنها براي پيشنهاددهندگان حقوقي (دانشگاه‌ها) پيش‌بيني شده است و شرکت‌ها مي¬توانند بجاي هزينة سربار، هزينه¬هاي اضافي متحمله بابت اين پروژه را عنوان نمايند.
5. پيشنهاد سود خالص براي شركت¬هاي خصوصي.


6. تحويل پيشنهاد به مرکز تحقيقات مخابرات ايران
• حداقل شرايط پيشنهاد قابل تحويل:
پيشنهاداتي قابل وصول مي‌باشند که شرايط مندرج در بندهاي 6 و 7 اين RFP را کاملاً رعايت نموده باشند. در زمان ارائه پيشنهاد به مرکز تحقيقات مخابرات ايران، رعايت شرايط مذکور، کنترل شده و در صورت عدم رعايت هر يک از موارد، از تحويل پيشنهاد، خودداري خواهد شد.

• نحوه تحويل پيشنهاد:
پيشنهاد دهندگان مي‌بايست پيشنهاد خود را به نام معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحويل داده و رسيد دريافت نمايند. (درصورتي كه مدارك به ساير واحدهای ديگر پژوهشگاه تحويل داده شود در فراخوان ثبت نخواهد شد و اين پژوهشگاه در قبال آن هیچ‌گونه مسئوليتي ندارد)

7. نحوه ارزيابي پيشنهاد
ارزيابي پيشنهادات رسيده بر اساس پارامترهاي زير خواهد بود:
1- ميزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتياز اين رديف با توجه سوابق انجام پروژه‌های مشابه توسط شرکت بین‌المللی، سمينار ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده و نيز مطالب ارائه شده در فرم پيشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات، خروجي¬ها، اهداف و ... تعيين مي¬گردد)،
2- نحوة تخصيص منابع انساني شامل كيفيت و كميت نيروها (رزومه و سابقة كاري لازم در ارتباط با انجام خدمات موردنیاز پروژه، تعداد و تناسب نيروها با توجه به حجم كار، نوع رابطة استخدامي نيروها براساس مدارك ارائه شده)،
3- كيفيت ساختار شكست پروژه در دقت تطابق و تناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه،
4- كيفيت ساختار سازماني پيش¬بيني شده براي انجام پروژه (تيم¬هاي اجرايي، مديريت پروژه و...)،
5- ساختار و روال¬هاي پيش¬بيني شده براي كنترل و مديريت پروژه و تأييد صحت خروجي¬ها،
6- روال¬ها، متدولوژي و استانداردهاي پيشنهادي براي اجراي شرح خدمات،
7- نحوة ارائه زمان‌بندی و پوشش كامل و به‌موقع شرح خدمات،
8- مبلغ پيشنهادي.


هدف این فراخوان بهره‌گیری از مشــاورة شــرکت‌هاي فعال بین‌المللی در زمینه فناوري 5G و رگولاتوری آن بوده و شرکت ایرانی موظف است، علاوه بر تامین تدارکات برای حضور مشاور بین‌المللی و ترجمه مدارك مبادله شده، زمینه انتقال مناســـب اطلاعات را فراهم آورد. همچنین انتظار می‌رود شـــرکت ایرانی داراي ســـابقه و توانایی در حوزه‌هاي مرتبط بوده و توانایی جمع‌بندي و ارائه مناسب اطلاعات مشاورین و اطلاعات درخواستی کارفرما در زمینۀ شرح خدمات را داشته باشد.
متخصصین شرکت مشــاور بین‌المللی پیشنهاد شده، باید در بازه زمانی 2 ماه و به مدت حداقل 45 نفر روز حضور فیزیکی در داخل کشور داشته باشند و داراي تجربه عملی و رزومه قابل قبول در موارد ذیل باشند:
1. سابقه فعالیت در پروژه‌هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و پروژه‌هاي مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
2. سابقه فعالیت و تجربه عملی در حوزه رگولاتوري و تنظیم مقررات مرتبط با موضوع 5G،
3.  تخصص لازم در زمینه نظام بازار و مقررات تنظیم بازار مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه،
4.  همکاري در تدوین استانداردهاي فنی مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه.

در کل بازه زمانی 2 ماه، اگر کارفرما در مواردي نیاز به برقراري ارتباط مســتقیم با مشــاور بین‌المللی داشته باشد، مجري می‌بایستی شرایط لازم براي برقراري ارتباط مستقیم یا از راه دور با ا ستفاده از روش‌هاي الکترونیکی مانند ویدیو کنفرانس و ... را فراهم کند. لازم به ذکر است که شرکت ایرانی موظف است علاوه بر مستندسازي تجربیات مطرح شده توسط مشاورین بین‌الملل در موارد زیر اقدامات مقتضی برای حضور مشاور بین‌المللی و برگزاري جلسات را فراهم آورد:
• اخذ روادید لازم جهت مشاورین بین‌المللی و اقامت در زمان مشاوره ظرف مدت حداکثر 15 روز پس از اعلام برنده،
•  اخذ هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
•  تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاورین و امکانات حضور افراد،
• سایر هماهنگی ها و امکانات.


علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در فوق، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۷۱) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۷) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

 خروجي‌هاي هر مرحله از اجراي پروژه
خروجي‌هاي پيش‌بيني شده براي هر يک از مراحل اجراي پروژه، عبارتند از:
خروجیهاي مرحلۀ صفر:
1. گزارش سوابق علمی – اجرایی شرکت ایرانی به همراه رزومه شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادي و متخصصین (فرم شماره 437)،
2. تکمیل پیشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره 414)،
3. پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره 458)،
4. تفاهم‌نامه همکاری معتبر با شرکت مشاور بین‌المللی پیشنهادی.
خروجي‌هاي مرحلة اول:
1. ارائه تضمین انجام پروژه به میزان %5 ارزش کل پروژه به کارفرما،
2. تأییدیه کارفرماي پروژه جهت زمانبندي و نحوه حضور فیزیکی مشاور/مشاورین بین المللی در بازه زمانی پروژه،
3. روادید لازم جهت مشاور/مشاورین بین‌الملل و اقامت در زمان مشاوره،
4. تاییدیه رزرو هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره،
5. تدارکات، تردد مشاور/مشاورین و حضور افراد در طول زمان مشاوره،
6. سایر هماهنگی‌ها و امکانات در طول زمان مشاوره.
خروجي‌هاي مرحلة دوم:
1. زمان‌بندی انجام خدمات مشاوره و برنامه ارایه‌های مورد نیاز،
2. گزارش جامع و تحلیلی از موارد 1 تا 6 ذکر شده در مرحله دوم بند 3 این RFP،
3. مستندات مربوط به اسلایدهای ارایه شده در بندهای 1 تا 4 مرحله دوم بند 3 این RFP،
4. گزارش ماموریت شامل مشاهدات کلیدی در زمان ماموریت و اقدامات آتی.

پنجشنبه, آذر 1, 1397 الی چهارشنبه, آذر 21, 1397
تمدید برای بار دوم تا تاریخ 97/10/1

مقدمه : روند رو به رشد استفاده از اینترنت بر بستر شبکه‌های بيسيم در طي سالهای اخير با ظهور کاربردهای متنوع در صنعت شامل اتصال وسایل بسيار زیاد به همدیگر بر بستر اینترنت و نياز به ارسال ویدیو با حجم بالا و بلادرنگ نشان دهنده نياز روزافزون به ارتقا شبکه های بيسيم است. رشد ترافیک داده به میزان چند صد برابر، افزایش تعداد دستگاه‌ها/ تجهیزات متصل به شبکه‌های بی‌سیم به میزان چند ده برابر و متنوع شدن سرویس‌های مورد تقاضای کاربران در سال‌های آینده، توسعه شبکه‌های فعلی را ضروری می‌سازد. بدین جهت در چند سال اخیر، شبکه‌های سیار فراتر از نسل چهار و یا همان شبکه‌های نسل پنجم (5G) مطرح شده است.
در همین راستا، پروژه‌اي به منظور بررسی نسل پنجم شبکه ارتباطی از منظر فنی و اقتصادی و نحوه ارائه خدمات آن در کشور در "پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)" در حال اجرا می باشد. در این پروژه، شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز، بررسی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی 5G در کشور، خدمات مورد انتظار و ارائه پیشنهادات و مقررات در خصوص چگونگی ارائه این خدمات در کشور مد نظر می‌باشد.