بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آگهي مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره ع/1/97" خرید خدمات بیمه درمان گروهی (عادی و جانبازی) برای ارائه سرویس بیمه درمان تکمیلی"

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

آگهي تجدید مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره      ع/1/97

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر دارد نسبت به " خرید خدمات بیمه درمان گروهی (عادی و جانبازی) برای ارائه سرویس بیمه درمان تکمیلی"  با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد بصورت مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط " که داراي سطح 1 (یک) توانگری با مجوز فعالیت در سرزمین اصلی در سال 1396 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند " از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي فعال و توانمند  تقاضا مي شود پس از نشر آگهي , به سامانه فوق مراجعه وپس از طی مراحل مندرج در سامانه , اقدام به شرکت در مناقصه نمایند .
لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : روز چهارشنبه  تاریخ  3/5/1397
2- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 00 : 19 روز شنبه  تاريخ  13/5/1397
3- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت  00 : 19 روز چهارشنبه   تاريخ  24/5/1397
4- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكي به مبلغ  1,000,000,000 ریال.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
تهران- انتهاي خيابان كارگر شمالي- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگاني
(واحد مناقصات):  خانم منوچهري 84977793-021     نشاني سايت مناقصه گذار :  www.ITRC.AC.IR
مركز تماس پشتیبانی سامانه : 021- 27313131
دفتر ثبت نام در سامانه : 021- 85193768  و  88969737
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، درسايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" موجود است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

پیوست‌ها: