بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مصاحبه های تصویری از پروژه های پژوهشگاه

 

مصاحبه های تصویری از پروژه های پژوهشگاه

ردیف نام فایل تصویری
1 پروژه ملی طراحی و ساخت آنتن مخابراتی ماهواره GEO
2 سامانه اندازه گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی

3 پروژه راهبرد گذر به شبكه IPV6 كشور
4 شبكه LTE مبتني بر نرم افزار ITRC
5 سامانه بومي رتبه بندي و پايش وب سايتها

 

 

 

 

 

 

 

پیوست‌ها: