بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره ع/2/96"اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ICT واقع در منطقه گرمدره استان البرز"

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره  ع/2/96

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر دارد نسبت به " اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ICT واقع در منطقه گرمدره استان البرز" با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد بصورت مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي فعال و توانمندي كه صلاحیت اجرائی را از شرکت گاز استان البرز دارا می باشند , تقاضا مي شود پس از نشر آگهي , به سامانه فوق مراجعه وپس از طی مراحل مندرج در سامانه , اقدام به شرکت در مناقصه نمایند .
لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : روز  شنبه  تاریخ  4/6/6139
2- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت   17:00  روز یکشنبه  تاريخ 19/6/1396
3- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 16.00 روز  شنبه   تاريخ  1/7/1396
4- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000.000. 300 ریال.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
تهران- انتهاي خيابان كارگر شمالي- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگاني
(واحد مناقصات):  خانم منوچهري 84977793-021     نشاني سايت مناقصه گذار :  www.ITRC.AC.IR
مركز تماس پشتیبانی سامانه : 021- 27313131
دفتر ثبت نام در سامانه : 021- 85193768  و  88969737
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، درسايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام / پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" موجود است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

پیوست‌ها: