بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره ع/2/96 "اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ICT واقع در منطقه گرمدره استان البرز"

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)
آگهي مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره ع/2/96

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر دارد نسبت به " اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ICT واقع در منطقه گرمدره استان البرز"  با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط  اقدام نمايد. لذا از شركتهاي فعال و توانمندي كه گواهی صلاحیت اجرای این پروژه را از شرکت گاز استان البرز را دارا     می باشند ,  تقاضا مي شود پس از نشر آگهي ، در ساعات اداري و با ارائه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ 000/000/1 ريال (غير قابل استرداد) به حساب شبا شماره  IR350100004001047203014404 و شناسه واریز 386047274140107009525231010070 نزد بانك مرکزی به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ( قابل واريز در كليه شعب بانكها)، به نشاني : تهران- انتهاي خيابان كارگر شمالي- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگانی-واحد مناقصات مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كليه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نيز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زير به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.
لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز دوشنبه مورخ 19/4/96
2- تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه :  پايان وقت اداري روز شنبه  7/5/96
3- تاريخ پايان تسلیم پیشنهاد:  پايان وقت اداري روز شنبه  21/5/96
4- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000.000. 300 ریال.
نشاني سايت سازمان www.ITRC.AC.IR مي باشد.
تلفن تماس اداره بازرگاني (واحد مناقصات):  خانم منوچهري 84977793-021

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

پیوست‌ها: